Hva gjør vi med uro­en?

Faedrelandsvennen - - KULTUR - VALERIE KUBENS

DEBATTBOK Uro

For­fat­ter: Bård Ve­gar Sol­hjell For­lag: Kag­ge han gjør det helt ale­ne, uten par­ti­et sitt. Og det er sym­pto­ma­tisk, for på sitt ny­lig av­hold­te lands­møte lan­ser­te par­ti­et hans in­gen politikk for å hånd­te­re vår tids kan­skje størs­te po­li­tis­ke ut­ford­ring.

Tre stra­te­gi­er har do­mi­nert hos so­sial­de­mo­kra­ter knyt­tet til innvandring, skri­ver Sol­hjell: En­kel­te, som svens­ke­ne, har hand­let som om in­gen mot­set­ning har bygd seg opp- uten å ta pro­ble­me­ne på al­vor. Dans­ke­ne har «fei­la for­di so­sial­de­mo­kra­ta­ne har svik­ta sine eig­ne ver­di­ar» ved å over­ta ver­di­ene til de inn­vand­rings­fiendt­li­ge. En tred­je stra­te­gi, som Sol­hjell me­ner det norsk Ap har be­nyt­tet seg av, er å snak­ke om noe an­net.

Sol­hjell unn­la­ter å nev­ne stra­te­gi­en til sitt eget par­ti med et enes­te ord, men slår fast: «Ven­stre­sida har stør­re tru­verd på arbeid og vel­ferd enn innvandring».

Og det­te er Sol­hjells stra­te­gi: For- søk med bor­ger­lønn, gra­tis barne­hage og SFO for alle, gra­dert uføre­trygd og et kom­pe­tanse­løft for inn­vand­re­re.

Fort­satt innvandring ver­ken kan el­ler bør vi unn­gå, som føl­ge av både fa­mi­lie­gjen­for­ening og sterkt trykk av flykt­nin­ger mot Euro­pas gren­ser, me­ner Sol­hjell, som øns­ker at vi hel­ler tar inn fle­re kvote­flykt­nin­ger enn til­fel­di­ge asyl­sø­ke­re. Han dis­ku­te­rer opp­ret­tel­se av et euro­pe­isk asyl­sen­ter, et fel­les, euro­pe­isk asyl­sys­tem for Euro­pa, og vil star­te i Nor­den.

Mest in­ter­es­sant er det når Sol­hjell dis­ku­te­rer hva slags sam­funn Nor­ge bør bli: Uten fel­les ver­di­er blir vi ikke ett folk og et land, me­ner han, og tar til orde for å lage et fel­les sett ver­di­er for det nye «vi»- en ny verdi­ka­non - der våre euro­pe­is­ke li­be­ra­le ver­di­er har for­rang. Han sier imid­ler­tid ikke hvor­dan han skal få ny­kom­mer­ne til å fin­ne seg i det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.