Pa­sjons­dra­ma­et

Faedrelandsvennen - - NÆRT - TER­JE TØNNESSEN, prest og for­fat­ter

Pa­sjons­evan­ge­li­et er fullt av dra­ma­tikk. Pa­sjon, li­del­se, vi­ser seg i all sin kon­trast, kon­flikt, kon­tro­vers. Mør­ket står mot ly­set. Løg­nen mot sann­he­ten. Ha­tet mot kjær­lig­he­ten. Kris­tus bæ­rer fram of­fe­ret ved å ofre seg selv. Mes­sias går i dø­den. Frel­se­ren tar per­son­lig på seg all skyld for det Han ikke har gjort. For­so­ne­ren går inn i kon­flikt­so­nen. 33årin­gen går ut av kom­fort­so­nen, inn i for­ned­rel­sen, for­ta­pel­sen, for­latt­he­ten. «Så spyt­tet de Ham i an­sik­tet og slo løs på Ham med ne­ve­ne. Noen slo Ham i an­sik­tet og sa: Nå kan du være pro­fet, Mes­sias. Si oss hvem som slo deg!» (Mt 26, 67f). Han er uskyl­dig, ren, uten synd. Men sam­ti­dig - kon­tro­ver­si­ell, kon­fron­te­ren­de, pro­vo­se­ren­de. Han sier det folk ikke tå­ler å høre. Sann­he­ten. Han vi­ser det folk ikke vil se. Han gir dem det de tren­ger: Den ab­so­lut­te em­pa­ti­en, den uven­te­de, be­tin­gel­ses­løse om­sor­gen, om­tan­ken, kjær­lig­he­ten. Eli­ten tak­ler det ikke. Hel­ler ikke folk flest. De li- ker ikke å bli stilt på et ab­so­lutt valg, ta stil­ling til noe så nær­gå­en­de, uklart, usik­kert. Hvem er Han? Han ser så pus­le­te ut der Han står foran Pon­ti­us Pi­la­tus. Sva­rer usam­men­hen­gen­de, av og til sva­rer Han ikke i det hele tatt. Hvem er Han? Kjæ­re le­ser: Hvem er Han?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.