Kan bli ak­tu­elt å byt­te for­ma­sjon

Med Las­se Si­gurdsen lang­tids­ska­det, har Start kun to rene spis­ser igjen. Det sen­der Starts tre­ner­team i tenke­bok­sen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no

– Si­tua­sjo­nen er som den er. Vi har al­ter­na­tiv. Men det er synd for oss, og synd for Las­se.

Det sier Stei­nar Pe­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Det er da­gen etter 2-2 mot Fred­rik­stad, ett po­eng som ble red­det i sis­te se­kund. Men gle­den av å kom­me til­ba­ke ble fort av­brutt av en tris­te­re ny­het.

Las­se Si­gurdsen må tro­lig be­la­ge seg på fle­re må­ne­der på si- de­lin­ja, etter å ha på­dratt seg to brudd i fo­ten etter å ha kom­met inn som inn­byt­ter søn­dag.

SER På MU­LIG­HE­TE­NE

Det be­tyr at Start-tre­ner Pe­der­sen sit­ter igjen med to rene spis­ser: Den­nis An­twi og Lars-jør­gen Salve­sen.

– Vi kom­mer til å fort­set­te å job­be, så er det jo et al­ter­na­tiv å end­re, og be­gyn­ne å job­be inn en 4-3-3-va­ri­ant, sier Stei­nar Pe­der­sen.

– Er det ak­tu­elt å gå over til 4-33?

– Det kan det være. Det får vi se på. Det er jo re­la­tivt ferskt det­te her. Men vi kom­mer til å se på mu­lig­he­te­ne våre, og hvis det er det som er det bes­te for la­get, så får vi se, sier Pe­der­sen.

I for­ri­ge uke ble det klart at både Uduak Ide­mo­kon og Ji­bril Bo­jang er fer­dig i Start. Bo­jang vis­te seg fram for sin nye klubb, Mjøn­da­len, mot Aren­dal søn­dag.

Sam­ti­dig ang­rer ikke Pe­der­sen på at han lot de to of­fen­si­ve spil­ler­ne gå.

– Nei, det er be­slut­nin­ger tatt på bak­grunn av slik si­tua­sjo­nen var. Det er vel­dig lett å være etterpå­klok i fot­ball­ver­den. Det er uhel­dig for Las­se, og for oss, at han ble ska­det. Men det er en del av gamet. Vi har ikke an­led­ning til å ang­re på be­slut­nin­ger i den­ne bran­sjen, sier Start-tre­ne­ren.

– Men had­de du visst det som du vet nå?

– Det­te kan føre til and­re ting. Vi job­ber med de mu­lig­he­te­ne som er, og sør­ger for å få det bes­te ut av det, sier han.

IKKE BE­KYM­RET

En som kan spil­le spiss er To­bias Chris­ten­sen. Pe­der­sen me­ner ung­gut­ten, som fikk de­bu­ten sin i Elite­se­ri­en søn­dag, fint kan løse en slik rol­le.

– Vi vet at To­bias er en litt an­ner­le­des type. Han er mye mer en mel­lom­roms­spil­ler. Så får vi se. Han kom greit fra det i går, sier Pe­der­sen.

Over­gangs­vin­du­et steng­te fre­dag, og det er der­med ikke mu­lig å hen­te inn spil­le­re på hver­ken lån el­ler over­gang før til som­mer­en. Unn­ta­ket er spil­le­re uten kon­trakt og ama­tør­spil­le­re.

Men Pe­der­sen er ikke be­kym­ret for dek­nin­gen på spiss­plass:

– Jeg er be­kym­ret for vel­dig lite. Den­nis og Lars-jør­gen har spilt mye sam­men, og kom til 3–4 gode sjan­ser hver i går. Sånn er fot­bal­len, sier han.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Las­se Si­gurdsen ble sit­ten­de på bak­ken etter kam­pen mot Fred­rik­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.