Aal­bu i gang med jak­ten på ny Ol-sjef

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Dis­covery skal til vin­te­ren sen­de OL for førs­te gang. Et lite år før 2018-le­ke­ne må sports­di­rek­tør

fin­ne ny

Mads Yng­ve Stor­vik går nem­lig fra job­ben som Ol-sjef i Dis­covery for å over­ta som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og sjef­re­dak­tør i NTB.

Aal­bu er i gang med å fin­ne er­stat­te­ren til Stor­vik.

– Det er synd å mis­te Mads som den dyk­ti­ge per­sonen han er, men in­gen er uer­stat­te­li­ge. Jeg har vært klar over det­te en li­ten tid og har selv­sagt star­tet å ten­ke på hvem som skal inn i den­ne rol­len, sier Aal­bu til NTB.

Sports­di­rek­tø­ren sier at av­gan­gen ikke vil på­vir­ke Dis­coverys Ol-sat­sing på an­nen måte enn at det blir hen­tet inn en ny pro­sjekt­le­der for OL.

Dis­covery sit­ter på ret­tig­he­te­ne til en rek­ke OL, både som­mer og vin­ter, fram­over.

– Hva «får» NTB?

– En kna­ken­de flott og dyk­tig fyr, som vi og jeg per­son­lig kom­mer til å sav­ne, sier Aal­bu.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.