TV 2s om­strid­te fot­ball­sen­ding tok ikke fyr blant se­er­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT - ROAR LYNGØY

Men både TV 2 og Dis­covery er godt for­nøyd med hel­gens se­rie­åp­ning.

Nor­ges Fot­ball­for­bund (NFF) og Dis­covery rea­ge­rer sterkt på at TV 2 vis­te må­le­ne un­der­veis i sin Fot­bal­lx­tra-sen­ding søn­dag kveld.

Hvert 20. mi­nutt ble Fot­bal­lx­tra-sen­din­gen av­brutt av sports­ny­hets­sen­din­ger der pro­gram­le­der Davy Wath­ne vis­te mål fra både Elite­se­ri­en, La Li­ga, Pre­mi­er League og an­nen sport.

Se­er­tal­le­ne var ikke spe­si­elt høye, vi­ser det seg. Fot­bal­lx­tra had­de 44.000 se­ere i snitt på TV 2 Ze­bra og på TV 2 Sports­ka­na­len. Det­te er på nivå med tid­li­ge­re år, iføl­ge TV 2.

– At 44.000 hel­ler føl­ger Fot­bal­lx­tra enn å se selve kam­pe­ne er jo im­po­ne­ren­de. Det­te er fak- tisk over de pro­gno­se­ne vi har la­get, sier TV 2s ny­hets- og sports­di­rek­tør Jan Ove År­sæt­her til Ber­gens Ti­den­de.

– I til­legg har vi en di­gi­tal stra­te­gi med pro­gram­met. I går had­de vi over 1,2 mil­lio­ner vi­deo­vis­nin­ger på tv2.no. Fot­ball do­mi­ne­rer på topp­lis­ten over mest sett, sier han.

Dis­covery Networks er godt for­nøyd med åp­nings­hel­gen, og vi­ser til at to­talt 476.000 så Eli- te­se­ri­en på de tre kam­pe­ne som gikk på Euro­sport Nor­ge i hel­gen.

– I dag blir det kake! En halv mil­lion se­ere på tre kam­per og over 60.000 nord­menn som spil­ler Elite­se­ri­en Fan­ta­sy, det er van­vit­tig moro, sier Jan-erik Aal­bu. Han er sports­di­rek­tør i Euro­sport og Dis­covery Networks.

– Vi har dess­ver­re ikke til­gang til se­er­tall fra til­leggs­ka­na­le­ne som lig­ger hos de nors­ke dis­tri­bu­tø­re­ne, men det vil vi få etter hvert. Da hå­per vi på mer ju­bel, sier Aal­bu.

Slik var se­er­tal­le­ne for de tre kam­pe­ne som gikk på Euro­sport Nor­ge:

•Kris­tian­sund – Mol­de lør­dag: 154.000

•Tromsø – Brann søn­dag: 127.000

•Ro­sen­borg – Odd søn­dag: 195.000.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.