Mød­re­ne vant Nm-gull sam­men og var gra­vi­de sam­ti­dig. Nå er bar­na også nor­ges­mest­re

Faedrelandsvennen - - SPORT - JAHN OLAV MARUM, for KBK

14-årin­ge­ne Ju­lie Ma­rie Abus­dal og Ke­vin Sø­ren­sen El­son vant i hel­ga uof­fi­si­elt Nm-gull i Ung­dom­mens Bad­min­ton­mes­ter­skap.

Sam­let ble det en so­lid me­dal­je­fangst på KBKS spil­le­re i Ung­dom­mens Bad­min­ton­mes­ter­skap. I fem av ti fi­na­ler sto det sør­len­din­ger på den ene bane­halv­de­len. Al­ler best gikk det alt­så for Ke­vin Sø­ren­sen El­son og Ju­lie Ma­rie Abus­dal.

De to har kjent hver­and­re si­den de ble født med åt­te da­gers mel­lom­rom i 2003. Ke­vin er sønn av tid­li­ge­re nor­ges­mes­ter i dame­double og mixed double Ani­ta El­son. Ju­lie er dat­ter av 18 gan­ger nor­ges­mes­ter He­le­ne Abus­dal og 17 gan­ger nor­ges­mes­ter og Ol-del­ta­ker Jim Ron­ny An­der­sen.

He­le­ne Abus­dal og Ani­ta El­son vant Nm-gull sam­men i dame­double to gan­ger på rad, i 2001 og 2002.

Ju­lie og Ke­vin har spilt sam­men si­den de var fem-seks år. De var ran­ket som num­mer fire før mes­ter­ska­pet, men vis­te at de var best da det gjaldt som mest. Ikke et enes­te sett ga de fra seg, og både i semi­fi­na­len og fi­na­len slo de par som de ald­ri har slått før. Beg­ge har ennå ett år igjen i U15-klas­sen.

Kris­tian­sands­klub­ben had­de in­gen sto­re for­hånds­fa­vo­rit­ter før hel­gens uof­fi­si­el­le nor­ges­mes­ter­skap i klas­se­ne U15 og U17. KBKS bes­te dame­spil­ler i U17-klas­sen, Em­ma Wå­land (17) del­tok ikke på grunn av en ska­de hun har slitt med i man­ge må­ne­der. Tre­ner Rik Hermans var li­ke­vel svært for­nøyd da han opp­sum­mer­te sta­tus etter fre­da­gens og lør­da­gens inn­le­den­de kam­per i Mosse­hal­len.

– Vi had­de man­ge spil­le­re med helt til kvart­fi­na­le­ne og at vi da fikk seks spil­le­re vi­de­re til seks semi­fi­na­ler og der­et­ter fem fi­na­ler, er over all for­vent­ning. Det­te har vært en flott helg, og vel­dig moro når den blir av­slut­tet med gull i mixed double U15, sier den sym­pa­tis­ke ne­der­len­de­ren.

Ju­lie Ma­rie Abus­dal var også i fi­na­len i dame­double sam­men med Ju­ne Bøhn (14). Etter en jevn­spilt fi­na­le trakk Jen­ny Raj­ku­mar og Vic­to­ria Økland fra So­tra det lengs­te strå­et og vant 21-16 i det tred­je og av­gjø­ren­de set­tet. Det­te var også jen­te­nes førs­te fi­na­le i na­sjo­nal sam­men­heng og de var vel­dig for­nøy­de med sølv­me­dal­jen.

– Vi had­de to match­bal­ler mot oss i semi­fi­na­len og holdt på å ryke ut der. Men hel­dig­vis klar­te vi å vin­ne og kom­me vi­de­re til fi­na­len, sier ny­bakt mes­ter Ju­lie.

❞ Det­te har vært en flott helg, og vel­dig moro når den blir av­slut­tet med gull i mixed double. RIK HERMANS,

tre­ner i KBK

I fi­na­len var det jevnt hele vei­en, men noen små­feil på slut­ten gjor­de at Jen­ny og Vic­to­ria fikk et lite for­sprang og vant fi­na­len. Men vi er vel­dig gla­de for sølv­me­dal­jen, for­sik­rer hun.

I den elds­te klas­sen, U17, var det knyt­tet for­vent­nin­ger til Jo­nas Øst­has­sel (15). Han inn­frid­de og vel så det. Fi­nale­plasss i sing­le hvor stor­fa­vo­ritt Mar­kus Barth fra Ber­gen ven­tet på den and­re si­den av net­tet. Jo­nas hang godt med en stund, men måt­te se seg slått i to sett. Sam­men med navne­bror og kom­pis Jo­nas Tønnessen (15) spil­te de seg greit frem til semi­fi­na­le i herre­double.

Der vant de uten kamp da Mos­se-spil­le­ren Ma­ti­us Wi­jaya dess­ver­re måt­te kas­te inn hånd­kle­et på grunn av kram­pe. I fi­na­len ble igjen Mar­kus Barth (Ber­gen) for sterk i par med Joa­chim Skjøn­haug fra Bygdø. Beg­ge Jo­na­se­ne fra KBK har imid­ler­tid også ett år igjen i U17-klas­sen.

Den tred­je me­dal­jen ble vun­net i mixed double sam­men med Thea Tønnessen (16). Der ble det bronse­me­dal­je etter tap for de se­ne­re vin­ner­ne Ben­ja­min Nordén (Moss) og Ma­rie Chris­ten­sen (Frog­ner).

Thea Tønnessen måt­te kla­re seg uten sin fas­te mak­ker Em­ma Wå­land i dame­double, men had­de dan­net par med mos­sin­gen Rik­ke Karl­sen. Det vis­te seg å gå vel­dig bra, for de kom helt til fi­na­len, men hvor det dess­ver­re ble tap for Ve­ra El­ling­sen (Ber­gen) og Ma­rie Chris­ten­sen (Frog­ner).

Hele 21 spil­le­re fra KBK del­tok i hel­gens ung­doms­mes­ter­skap ar­ran­gert av Moss Bad­min­ton­klubb. KBK ble kå­ret til bes­te klubb i U15-klas­sen og vant alt­så to­talt ti me­dal­jer.

– Det­te skal vi ta med oss hjem og job­be vi­de­re på, av­slut­ter Kbk-ve­te­ran Ter­je Dag Øst­has­sel, som også var med som tre­ner i hel­gen.

FOTO: PRIVAT

Ju­lie Ma­rie Abus­dal og Ke­vin Sø­ren­sen El­son (bil­det til høy­re) vant i hel­ga gull i mixed double i U15-klas­sen i Mosse­hal­len. På bil­det til ven­st­re, tatt i 2003, står de­res høy­gra­vi­de mød­re He­le­ne Abus­dal (nå 38) og Ani­ta El­son (nå 42) med de kom­men­de nor­ges­mest­re­ne i ma­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.