Nm-sølv til Kok-lø­per

Faedrelandsvennen - - SPORT - JAN BLANDKJENN, for KOK

Se­bas­ti­an Da­land fra ar­ran­gør­klub­ben KOK var bare to se­kun­der bak vin­ne­ren i fre­da­gens natt-nm.

– Jeg reg­net med at det kom til å gå fort fra start, men pla­nen var å ori­en­te­re selv­sten­dig og sik­kert. Det­te fun­ger­te, og ut av den sis­te gaf­lin­gen skjøn­te jeg at jeg var med i me­dal­je­kam­pen, sier en kjempe­for­nøyd Se­bas­ti­an.

Han var bare to se­kun­der bak vin­ne­ren i H17-18-klas­sen, Ei­nar Mel­som fra Fos­sum IF.

For ar­ran­gør­klub­ben KOK var det vel­dig moro å få en me­dal­je­vin­ner. Ma­ri­us Aure­bekk var også len­ge med i tet­kam­pen i H17-19, og end­te til slutt som num­mer 11, snaue to mi­nut­ter bak vin­ne­ren. I en me­get jevn se­nior­klas­se ble Vegard Da­ni­el­sen bes­te KOK’ER på 14. plass, etter spurt­opp­gjør med klubb­ka­me­ra­te­ne Dag Blandkjenn (16.) og Hå­vard Ir­gens (17.).

Søn­dag stod nor­ges­cup med mel­lom­dis­tan­se på pro­gram­met. Se­bas­ti­an fulg­te opp med nok et so­lid løp som holdt til en im­po­ne­ren­de 4. plass. 18-årin­gen fra Vågs­bygd har der­med fått ak­ku­rat den se­song­star­ten som han drøm­te om. Ei­nar Eke­land fra Od­der­sjaa le­ver­te også et godt løp og ble num­mer 7.

For­nøyd etter søn­da­gens løp var også 19 år gam­le Ma­ri­us Pyt­ten. En opp­løf­ten­de 5. plass ble det på den løps­ster­ke Kok-junio­ren i H19-20. KOK har sat­set mål­ret­tet på de unge lø­per­ne i fle­re år, med man­ge fel­les­tre­nin­ger og høy kva­li­tet på øk­te­ne. Det er gøy å se at fle­re av lø­per­ne inn­frir al­le­re­de i se­song­pre­mie­ren. Sam­ti­dig er det fle­re and­re lø­pe­re som helt sik­kert vil blan­de seg inn i top­pen i lø­pet av se­son­gen. Al­le­re­de nes­te helg stil­ler KOK med en stor tropp i Øst­fold.

Med cir­ka 1200 star­ten­de i hel­gen er løps­le­der Øy­vind Mik­kel­sen svært godt for­nøyd. Ar­ran­ge­men­tet er en stor dug­nads­jobb for KOK, og da er det gøy at så man­ge del­ta­ke­re kom­mer, leg­ger han til. Når ar­ran­gø­ren i til­legg høs­ter man­ge lov­ord om ar­ran­ge­men­tet fra både del­ta­ker­ne og re­pre­sen­tan­ter fra Nor­ges Ori­en­te­rings­for­bund, er det lov å være for­nøyd med hel­gen.

FOTO: PÅL RUN­DE

Se­bas­ti­an Da­land le­ver­te to topp­løp på hjemme­bane i hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.