Alt har sin tid.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - LARS HOLLERUD

Når den­ne må­ne­den er over, skal jeg stå opp når det er lyst, bare skri­ve når jeg har lyst, fo­to­gra­fe­re når det er lyst nok og jak­te gode øye­blikk på hel­tid. Takk, kjæ­re le­se­re, for over­bæ­ren­het, tål­mo­dig­het og even­tu­ell tro­fast­het gjen­nom 36 år. Takk, dere jeg har møtt, for å ha budt på dere selv og gitt noe til man­ge. Takk, Fædre­lands­ven­nen, for å ha latt meg møte med­men­nes­ker i spen­ning, sorg og gle­de, det være seg ute­lig­ge­re el­ler kon­ge el­ler hva som helst av skjeb­ne og oppdrag li­vet har ført til. Takk for å ha gitt meg en me­nings­full og spen­nen­de ar­beids­plass. Takk, fine kol­le­ger, for venn­skap og gode dis­ku­sjo­ner. PS: Jeg er fort­satt mot­ta­ge­lig for gode his­to­ri­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.