På TRYKK

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

●● Vi byt­tet om. I avi­sen i går sto spal­ten for 4. april for 1025-50 år si­den. Her er spal­ten for 3. april. Red.

10 år si­den 3. APRIL 2007

●● Ver­dens lengs­te un­der­sjø­is­ke el-ka­bel, til en ver­di av 4,6 mil­li­ar­der kro­ner, an­kom i går Feda­fjor­den. – Det sis­te styk­ket har gått glim­ren­de. Her er det en for­nøy­el­se å ar­bei­de, sier Thor Ø. Wei­bye i Stat­nett, pro­sjekt­le­der for kraft­ka­be­len Nor-ned, som skal gå fra Eems­ha­ven i Ne­der­land til Fe­da i Vest-ag­der. I glit­ren­de sol­skinn og stil­le vann kom ka­bel­leg­gings­ski­pet «C/S Ska­ger­rak» inn Feda­fjor­den i går. Med en fart på 5-10 me­ter i mi­nut­tet går det ikke ak­ku­rat fort, men ski­pet holdt stø kurs, med hyp­pi­ge jus­te­rin­ger for å få ka­be­len til å lig­ge der den skal. Gi­gant­ka­be­len har en ka­pa­si­tet på 700 MW, nok til å for­sy­ne halve Oslo med strøm.

25 år si­den 3. APRIL 1992

●● Stor­tin­get har «opp­gra­dert» lands­dels­sent­re­ne Kris­tian­sand og Tromsø til stor­byer. For Kris­tian­sand og Sørlandet vil det kun­ne få sto­re konsekvenser for næ­rings­ut­vik­ling og of­fent­lig politikk i åre­ne frem­over. Det­te frem­går av den inn­stil­lin­gen Stor­tin­gets kom­mu­nal- og miljø­ko­mi­te la fram i går om den så­kal­te «stor­by­mel­din­gen». Det er etter om­fat­ten­de lobby­virk­som­het fra Kris­tian­sand og Tromsø, hvor man pre­sen­ter­te ko­mi­te­en for et tall­ma­te­ria­le som un­der­byg­get ar­gu­men­te­ne, at det lyk­tes å over­be­vi­se dem om at de to lands­dels­ho­ved­ste­de­ne bur­de gis den sam­me opp­merk­som­het som de fire størs­te by­ene, Oslo, Ber­gen, Stav­an­ger og Trond­heim.

50 år si­den 3. APRIL 1967

●● Skips­re­der Jør­gen Bang over­tok fre­dag M/T «Afro­di­te» fra Kockums Mek. Verk­stad i Malmø. Over­ta­gel­sen fant sted un­der en prøve­tur i Øre­sund, og i og med flagg­skif­tet ble Kris­tian­sands han­dels­flå­te øket med 96.875 tonn. Der­med inne­har Jør­gen Bang ube­stri­de­lig he­ge­mo­ni­et som inne­ha­ver av Sør­lan­dets størs­te skip - og sam­ti­dig det ny­es­te og vak­res­te. Der­med var også re­de­ri­ets ton­na­sje kom­met opp i 246.000 tonn død­vekt - for­delt på seks skip hvor­av samt­li­ge er le­vert fra sam­me verft. Ski­pets gi­gant­skrog er ram­me om høyt opp­dre­ven og im­po­ne­ren­de tek­nikk. Mens de fles­te tank­skip av den­ne stør­rel­sen fort­satt har damp­tur­bin som frem­drifts­ma­ski­ne­ri, er «Afro­di­te» ut­styrt med die­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.