Nå spi­ser og so­ver de bed­re

Da Man­dal syke­hjem flyt­tet på tids­punk­te­ne for mål­ti­de­ne for de eld­re, ga det et bed­re liv for be­boer­ne.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN jar­le.mar­tin­sen@fvn.no

Det­te gir in­spi­ra­sjon til vår nye kva­li­tets­re­form for eld­re.

Bent Høie, hel­se- og om­sorgs­mi­nis­ter

Da Man­dal syke­hjem flyt­tet på tids­punk­te­ne for mål­ti­de­ne, ga det et bed­re liv for be­boer­ne.

– De so­ver bed­re, spi­ser bed­re og de bru­ker mind­re medi­si­ner. Og i gjen­nom­snitt har de som treng­te det gått et kilo opp i vekt et­ter at vi inn­før­te det­te i ja­nu­ar, for­tel­ler en­hets­le­der Kir­stin Slot­ten Staur­seth.

Tirs­dag fikk syke­hjem­met be­søk av hel­se- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie som vil­le høre er­fa­rin­ge­ne.

– Det­te gir in­spi­ra­sjon til vår nye kva­li­tets­re­form for eld­re, som hand­ler om god kva­li­tet i tje- nes­ter for eld­re i hele lan­det. Re­for­men hand­ler ikke minst om mat og er­næ­ring, sier Høie.

Han an­kom ak­ku­rat tids­nok til å få lunsj på av­de­ling 2. Her var det fiske­sup­pe å få, la­get fra bun­nen av så klart.

VARMT TIL LUNSJ

– Vi ser­ve­rer dem et varmt mål­tid til lunsj. Det set­ter de stor pris på, for­tel­ler av­de­lings­le­der Met­te Mart­hin­sen.

Før de nye ru­ti­ne­ne på syke­hjem­met ble inn­ført var det slik at de eld­re ikke rakk å bli sult­ne før det var mid­dag.

– Tid­li­ge­re var fro­kos­ten i 8-9-ti­den. Så var det et mel­lom­mål­tid med kan­skje frukt se­ne­re på for­mid­da­gen. Så kom mid­da­gen klok­ken 13, sier Staur­seth.

Der­med ble det ofte bare små­spi­sing ved mid­da­gen. Og et­ter­som kvelds­mål­ti­det først kom klok­ken 18, ble det ofte en uro­lig etter­mid­dag med pa­si­en­ter som ble sult­ne.

SULT OG LYST

Nå er det i ste­det lunsj klok­ken 12 mens det er mid­dag klok­ken 15.

Kvelds­mål­ti­det er klok­ken 19 med mu­lig­he­ter for å få mat også se­ne­re på kvel­den.

– Ved å spre mål­ti­de­ne slik får de sult og lyst på mat. De kvik­ner til, det er ro­li­ge­re på etter­mid­da­ge­ne og der­med let­te­re å medi­si­ne­re, for­tel­ler Staur­seth.

– En vik­tig bi­ef­fekt er bed­re stem­ning på syke­hjem­met som gir de an­sat­te bed­re triv­sel og ikke minst bed­re sam­vit­tig­het.

MER RO

At ma­ten fal­ler i smak, er det in­gen tvil om.

– Så ut over å flyt­te mål­ti­de­ne, har vi job­bet for å ska­pe mer ro og hyg­ge rundt mål­ti­de­ne. Vi prø­ver også å gjø­re for­skjell mel­lom helg og hver­dag – det er mer pynt på bor­de­ne i hel­ge­ne, sier Staur­seth.

– Men hvor­for har dere ikke gjort det­te for len­ge si­den? Å spi­se mid­dag klok­ken 13 gjør jo de fær­res­te i sam­fun­net el­lers?

– Ti­den har nok stått litt stil­le både her og på and­re in­sti­tu­sjo­ner. Vi har der­for måt­te bru­ke lang tid på å la det­te til­ta­ket mod- ne seg, både blant an­sat­te, kjøk­ke­net og på­rø­ren­de, for­tel­ler hun.

Og da man sat­te i gang i ja­nu­ar var det in­gen mot­stand.

GODE ER­FA­RIN­GER

Nå har ikke syke­hjem­met i Man­dal fun­net opp krut­tet, da til­ta­ket med å flyt­te på mål­ti­de­ne er gjort man­ge and­re ste­der også. Det gjor­de for ek­sem­pel Terne­vig om­sorgs­sen­ter i Kris­tian­sand for et par år si­den.

– Den gang had­de også vi mid­da­gen klok­ken 13, den ble så flyt­tet til klok­ken 15.30. I ste­det ble lunsj inn­ført, for­tel­ler av­de­lings­le­der El­len Rav­nåsen.

Hun sier at de på lik lin­je med syke­hjem­met i Man­dal har opp­levd ro­li­ge­re pa­si­en­ter som tri­ves bed­re og leg­ger på seg.

– Nå rek­ker de å bli sult­ne før

mid­dag sam­ti­dig som det ikke er det lan­ge tids­strek­ket uten mat mot kvelds­mål­ti­det, sier hun.

FORNØYDE BEBOERE

På Bispe­gra om­sorgs­sen­ter for­tel­ler helse­fag­ar­bei­der Jack Lund­gren at der inn­før­te de nye tids­punkt for mål­ti­de­ne 1. fe­bru­ar. Også her ble lunsj inn­ført klok­ken 12.30, mens mid­dag ble flyt­tet til 15.30.

– Vi mer­ker al­le­re­de ro­li­ge­re og mer fornøyde beboere, sier han.

– MÅL­TID MER ENN MAT

Syke­plei­er­ut­dan­nin­gen ved Høg­sko­len i Hed­mark sat­te for vel tre år si­den i gang et pro­sjekt ved seks syke­hjem der hen­sik­ten var å skjer­pe ap­pe­tit­ten til de eld­re.

Forsk­ning.no skri­ver at til­slør­te bonde­pi­ker til des­sert, trekk­spill- mu­sikk til ma­ten, et fint dek­ket bord med bloms­ter og vin av og til gjor­de at de eld­re spis­te mer.

– Mål­ti­der er mer enn mat. Et­ter å ha dre­vet pro­sjek­tet ute i syke­hjem­me­ne i tre år er per­so­na­let ved syke­hjem­me­ne og syke­plei­er­stu­den­te­ne be­viss­te på det­te, sier pro­sjekt­le­der og høy­skole­lek­tor Åse Mo­ni­ca Leir­vik ved Høg­sko­len i Hed­mark til nett­ste­det forsk­ning.no.

Pro­sjek­tet vis­te hvor vik­tig det er at de eld­re bru­ker tid ved mål­ti­det.

– Mat hand­ler også om det lev­de li­vet. Om min­ner og tra­di­sjo­ner, men også om sor­gen og sav­net et­ter det som en gang var, sier Leir­vik.

Foto: Jar­le r. Mar­tin­sen

Han­ne Lan­de og Astrid Lo­land sier mål­ti­de­ne all­tid er gode og at ma­ten er vik­tig for triv­se­len.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

De tri­ves og har det godt på Man­dal syke­hjem, Han­ne Lan­de og Astrid Lo­land. De sier mål­ti­de­ne all­tid er gode og at ma­ten er vik­tig for triv­se­len.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Hel­se- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie får fiske­sup­pe av syke­plei­er Tu­rid Pe­der­sen. Til venst­re en­hets­le­der på syke­hjem­met Kir­sten Slot­ten Staur­seth. Til høy­re be­bo­er Gro Jo­han­sen.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Syke­plei­er Tu­rid Pe­der­sen øser opp fiske­sup­pen som skal ut til gjes­ter og beboere. Hun for­tel­ler om et flott mil­jø som har blitt enda bed­re et­ter at mål­ti­de­ne ble flyt­tet på.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Hel­se- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie i prat med Finn Tho­mas­sen. Det er kaffe­tid på av­de­ling tre et­ter at lun­sjen er spist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.