Nå skal brann­rui­ne­ne ri­ves

Tirs­dag mor­gen star­tet ri­vin­gen av brann­rui­ne­ne et­ter stor­bran­nen i Hen­rik Wer­ge­lands gate i fjor.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

Ar­bei­det med å rive rui­ne­ne et­ter stor­bran­nen i Hen­rik Wer­ge­lands gate i Kris­tian­sand er i gang.

– Nå skal vi ryd­de opp på brann­tom­ta, slik at det blir mer le­ve­lig her for na­bo­ene som har vært pla­get av både lukt og ob­jek­ter som har flak­set rundt i vin­den, for­tel­ler Ove Rab­ber­svik, dag­lig le­der for Rive- og Knuse­ser­vice.

Det var natt til søn­dag 30. ok­to­ber i fjor at det brøt ut brann i be­byg­gel­sen i Hen­rik Wer­ge­lands gate i Kris­tian­sand.

In­gen ble ska­det i bran­nen.

STO­RE ØDELEGGELSER

Stor­bran­nen før­te til at Hen­rik Wer­ge­lands gate 3 og 5, hvor blant an­net den in­ter­na­sjo­na­le mat­bu­tik­ken The Gre­en Mar­ket holdt til, brant ned, mens nabo­byg­get, Hen­rik Wer­ge­lands gate 7, fikk sto­re brann­ska­der.

År­sa­ken til bran­nen er ennå ikke klar­lagt, iføl­ge po­li­ti­et. De tek­nis­ke un­der­sø­kel­se­ne er imid­ler­tid fer­di­ge, og byg­nin­ge­ne er nå fri­gitt til for­sik­rings­sel­ska­pe­ne.

– Vi har en klar opp­fat­ning av hvor­dan bran­nen star­tet, for­tel­ler Frode Smith, po­liti­første­be­tjent ved all­menn­av­snit­tet ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon.

SPRED­TE SEG RASKT

– Hva tror dere er år­sa­ken til bran­nen?

– Det øns­ker jeg ikke å kom­men­te­re, sier Smith, som opp­ly­ser at po­li­ti­et også job­ber for å fin­ne ut hvor­dan bran­nen i Hen- rik Wer­ge­lands gate kun­ne spre seg så raskt.

Det er tid­li­ge­re kjent at brann­ve­se­net bruk­te rundt 15 mi­nut­ter på å fin­ne vann til lif­te­ne sine, si­den kum­mer i om­rå­det var gjen­grod­de og ful­le av søle.

PLAN­LEG­GER NYE LOKALER

Arild Ber­ge er for­ret­nings­fø­rer for A. Lange­land ANS, fir­ma­et som eier Hen­rik Wer­ge­lands gate 3 og 5.

– Vi har nå star­tet re­gu­le­rings­ar­bei­det. Hvor­dan ting blir, det vet vi ikke ennå. Vi reg­ner med at det vil ta mel­lom ett og to år å få pla­ne­ne gjen­nom hos det of­fent­li­ge, for­tel­ler Ber­ge.

– Hvil­ke pla­ner har dere for byg­nin­ge­ne?

– Vi ten­ker vel å etab­le­re næ­rings­lo­ka­ler i førs­te eta­sje og lei­lig­he­ter i res­ten av byg­get.

SAMARBEIDER

Sig­var Skeie, dag­lig le­der for syk­kel­bu­tik­ken G. Nord­by, sier til Fædre­lands­ven­nen at de­res bygg, Hen­rik Wer­ge­lands gate 7, re­gu­le­res i sam­ar­beid med Arild Ber­ge.

– Re­gu­le­rings­ar­bei­det vil ta tid. Vi må se hva vi får til­la­tel­se til, hva an­går an­tall eta­sjer og lig­nen­de, kom­men­te­rer Skeie.

RYDDEARBEIDET

Ove Rab­ber­svik for­tel­ler at Rive­og Knuse­ser­vice kun skal fjer­ne num­mer 3 og 5. Hen­rik Wer­ge­lands gate 7 blir fore­lø­pig stå­en­de.

– Vi be­gyn­ner nå å klip­pe ned stål­ta­ket. Så skal vi kilde­sor­te­re ma­te­ria­le­ne så langt det er mu­lig. Det er blant an­net en del kjøle­skap i lo­ka­le­ne til mat­bu­tik­ken – og man­ge her­me­tikk­bok­ser, for­kla­rer Rab­ber­svik.

Pla­nen er at ryddearbeidet skal være full­ført før pås­ka set­ter inn.

Vi har en klar opp­fat­ning av hvor­dan bran­nen star­tet.

FRODE SMITH, po­liti­første­be­tjent ved all­menn­av­snit­tet ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon

FOTO: TOR INGVE FRØYLAND

Bran­nen med­før­te blant an­net at Hen­rik Wer­ge­lands gate 3 og 5 ble to­tal­ska­det. I byg­get had­de mat­bu­tik­ken The Gre­en Mar­ket til­hold.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

En grave­ma­skin star­tet tirs­dag mor­gen å ryd­de rui­ne­ne på brann­tom­ta i Hen­rik Wer­ge­lands gate i Kris­tian­sand.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Rui­ne­ne et­ter bran­nen i Hen­rik Wer­ge­lands gate har stått re­la­tivt ube­rørt si­den 30. ok­to­ber i fjor. Nå skal det ryd­des opp på ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.