Ska­per en tryg­ge­re by­del

Kris­tian­sand sta­dion har blitt et av ste­de­ne der ut­satt ung­dom kan stik­ke seg bort hvis de vil røy­ke hasj el­ler drik­ke al­ko­hol. Nå ryd­des det opp i by­de­len Lund.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Ung­dom sam­les for å drik­ke al­ko­hol el­ler røy­ke hasj. Nå skal det ryd­des opp i by­de­len Lund.

– En del ung­dom­mer sam­ler seg her i hel­ge­ne og sø­ker gjer­ne opp på tri­bu­ne­ne på sta­dion. Der er det vans­ke­lig å få øye på dem. Og vi har ak­ku­rat de sam­me pro­ble­me­ne på Id­da, sier Ter­je Abrahamsen, idretts­sjef i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Vi er på den førs­te trygg­hets­vand­rin­gen i Kris­tian­sand, et nytt ini­tia­tiv som skal ska­pe en tryg­ge­re by. Ter­je Abrahamsen for­tel­ler at for to uker si­den ble en brann på­satt un­der det gam­le tri­bune­an­leg­get. Den ble hel­dig­vis opp­da­get før den fikk ut­vik­le seg.

Men det gam­le an­leg­get lig­ger av­skjer­met og sli­ke hen­del­ser kan raskt ut­vik­le seg før noen opp­da­ger dem.

– Det gam­le gjer­det langs sta­dion ble satt opp for å hind­re at folk kun­ne føl­ge med på fot­ball­kam­pe­ne uten å be­ta­le. Vi har bedt om mer pen­ger for å få det re­vet og satt inn et nytt gjer­de som gir mer inn­syn, sier Abrahamsen.

RYDDER OPP

By­de­len Lund er først ute med det som kan bli en stør­re opp­ryd­ding for å ska­pe by­de­ler som er åp­ne­re, ly­se­re og tryg­ge­re å fer­des. På et møte i by­dels­hu­set ved Ro­lig­he­ten gård man­dag kveld fikk de fram­møt­te høre om hvil­ke ste­der der folk fø­ler seg utryg­ge.

– Det vi ser er at det er om­rå­der på Lund som rundt Wilds Min­ne sko­le der det er opp­sam­ling av unge på kvelds­tid og der vi har kjørt ut på opp­drag. Bertes­buk­ta er også et yn­det sted for unge å sam­les, sa Gre­te Pe­der­sen, le­der for fore­byg­gen­de av­snitt i po­li­ti­et.

Ka­rin Bert­helsen le­der kom­mu­nens kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de team og for­tel­ler at de kjen­ner til at unge i ung­doms­skole­al­der sam­les for å drik­ke like et­ter skole­tid. Da er gjer­ne for­eld­re­ne på jobb el­ler opp­tatt med and­re ting.

– Når vi er ute og snak­ker med for­eld­re, er vi ty­de­li­ge på at de bør gå tu­rer i for ek­sem­pel Bertes­buk­ta. Da blir de unge sett og da er det hel­ler ikke så lett å hol­de på med ting de ikke skal, sa Bert­helsen.

ENK­LE TIL­TAK

Pro­ble­met både på Lund og i and­re by­de­ler, er at man­ge av ste­de­ne der unge sam­les, er både av­skjer­met, dår­lig til­gjen­ge­lig og lite opp­lyst på kvelds­tid. Da ve­grer folk seg for å fer­des der og unge kan let­te­re stik­ke seg unna uten å bli opp­da­get.

Et an­net pro­blem er at po­liti­bi­ler som pa­trul­je­rer ikke kom­mer fram.

Man­dag kveld ble fire grup­per sendt ut på vand­ring for å kart­leg­ge sli­ke ste­der og hva som kan gjø­res.

– Se bak her. Sit­ter du her er det in­gen som opp­da­ger deg, sier Ka­rin Bert­helsen, som sam­men med sin grup­pe er på be­fa­ring rundt Wilds Min­ne sko­le.

Sam­men med nest­le­der i opp­vekst­sty­ret, He­le­ne Bjer­ke Fred­heim (Frp), in­spi­se­rer hun et lite om­rå­de bak sko­len.

– Vi har kjenn­skap til at hvis du for ek­sem­pel vil røy­ke hasj, så vil du sit­te i fred på et sted der in­gen kan for­styr­re deg. Og på den­ne be­fa­rin­gen har vi sett at det er vel­dig man­ge kri­ker og kro­ker, sier Bert­helsen.

Det drei­er seg om ga­pa­hu­ker som kan være satt opp av barne­ha­ger, dår­lig opp­lys­te leke­plas­ser og om­rå­der med mye ve­ge­ta­sjon.

INN­SYN

På be­fa­rin­gen man­dag kom det både for­eld­re, re­pre­sen­tan­ter fra elev­rå­det, po­li­ti­ke­re og an­sat­te ved sko­le­ne. Nå skal alle inn­spil­le­ne sam­les og til­tak set­tes i verk.

– Det­te er en ny måte å dri­ve kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de ar­beid på. Vi har fo­kus på å iden­ti­fi­se­re pro­ble­mer og raskt fin­ne en løs­ning på dem, sier Jo­hanne Ma­rie Be­ni­tez Nil­sen, kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de ko­or­di­na­tor i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Om­rå­det rundt Wilds Min­ne sko­le, Start sta­dion og Bertes­buk­ta ble valgt ut si­den det­te er ste­der der man­ge unge sam­ler seg. Iføl­ge Be­ni­tez Nil­sen har det også kom­met fram at det her er ste­der der man­ge fø­ler seg utryg­ge.

Dra­pet ved Wilds Min­ne sko­le i de­sem­ber har også spilt inn.

– Verk­tøy­et er tatt i bruk i fle­re and­re byer og vir­ker som å kun­ne være en fin me­to­de for å in­volve­re bru­ke­re av om­rå­det – både barn og voks­ne på en nyt­tig måte, sier Ter­je Lil­let­vedt, le­der for Kris­tian­sand kom­mu­nes in­ge­ni­ør­ve­sen, i en ar­tik­kel som er pub­li­sert på kom­mu­nens hjemme­side.

Et­ter pla­nen er Mar­kens gate nes­te om­rå­de som skal kart­leg­ges.

FOTO: KJETIL REITE

Om­rå­det rundt Kris­tian­sand sta­dion, Wilds Min­ne og Bertes­buk­ta ble nøye un­der­søkt man­dag. F.v. nest­le­der i opp­vekst­sty­ret, He­le­ne Bjer­ke Fred­heim (Frp), rek­tor ved Wilds Min­ne sko­le, An­ne Mansoor og idretts­sjef Ter­je Abrahamsen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.