Torv-sand blir Dyre­park-strand

Dyre­par­kens 2017-in­ves­te­rin­ger til 20 mil­lio­ner kro­ner tar form.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no -

Rundt 200 laste­bil­lass med sand fra ut­gra­vin­gen på Tor­vet blir til ei strand i Dyre­par­ken.

– Det­te er ekte «Kris­ti­an-sand», som vi sier. Her var det bare en skog­kledd ås tid­li­ge­re. Nå har vi fylt på med sand, og når vi får ut sol­sen­ge­ne blir det en bra plass å lig­ge, me­ner dyre­park­di­rek­tør Per Arn­stein Aamot.

Rundt 200 laste­bil­lass sand fra ut­gra­vin­gen for par­ke­rings­an­legg un­der Tor­vet, i hjer­tet av Kris­tian­sand, er nå fylt ut i Gras­ha­vet.

Her får gjes­te­ne, de fles­te helt in­tet­anen­de, bøt­ter av by­his­to­rie in­klu­dert i som­mer­opp­le­vel­sen.

SOL FRA MOR­GEN TIL KVELD

Ved inn­gan­gen til Bade­lan­det an­leg­ges rundt 100 me­ter strand­lin­je. Stran­den vil dek­ke et are­al på to mål sørøst på Som­mer­øya.

– Det blir sol fra mor­gen til kveld, gitt at det er sky­fritt da, på­pe­ker Per Arn­stein Aamot.

På øst­si­den av øya, uti selve Gras­ha­vet, kom­mer et fly­ten­de, 25 me­ter langt svømme­bas­seng. Det blir et fem me­ters stupe­tårn med ni­vå­er for hver halv­me­ter.

An­leg­get er pro­du­sert i ut­lan­det, i mo­du­ler som fore­lø­pig ikke er an­kom­met.

An­kom­met er den 50 me­ter lan­ge og 20 me­ter bre­de telt­hal­len som skal rom­me Hakke­bakke­sko­gen Film­stu­dio.

Pub­li­kum får et inn­blikk i hvor­dan ani­ma­sjons­fil­men, som hit­til er sett av over 420.000 per­soner land og strand rundt, ble pro­du­sert.

Alle duk­ker og ku­lis­ser blir ut­stilt, og man går fra rom til rom for å stu­de­re den møy­som­me­li­ge ani­ma­sjons­pro­ses­sen.

GRUP­PER På 50 PER­SONER

Film­stu­dio­et blir en se­songat­trak­sjon på lin­je med Hakke­bakke­sko­gen.

– Vi er vel­dig spent for­di det­te er en at­trak­sjon vi ikke har sett noe an­net sted. Klatre­mus vi­ser rundt grup­per på 50 per­soner som slip­pes inn hvert tien­de mi­nutt, for­tel­ler dyre­park­di­rek­tø­ren.

Den po­pu­læ­re hin­der­løy­pa, også kjent som Jun­gelsti­en, ri- ves og byg­ges opp igjen med Ju­li­us-tema.

To­talt er in­ves­te­rin­gen for 2017-se­son­gen på rundt 20 mil­lio­ner kro­ner, og at­trak­sjo­ne­ne skal stå kla­re in­nen skole­fe­rie­start i juni.

– Jeg sy­nes vi får gjort mye for 20 mil­lio­ner. Vi opp­når tre helt nye at­trak­sjo­ner for pen­ge­ne, sier Per Arn­stein Aamot.

Sist fre­dag ble den førs­te av 15 nye epi­so­der av Dyre­pas­ser­ne sendt på TV2. Nå er det av­talt yt­ter­li­ge­re 15 nye epi­so­der som skal sen­des nes­te år, og pro­duk­sjo­nen er al­le­re­de i gang.

Et­ter det­te er se­ri­en pro­du­sert i to­talt 97 epi­so­der. De 67 førs­te skal være sett av rundt 300.000 i snitt.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD FOTO: JANN ERIK ABRAHAMSEN ILLUSTRASJON: JANN ERIK ABRAHAMSEN

Hakke­bakke­sko­gen Film­stu­dio blir på 1000 kvad­rat­me­ter og skal ha ka­pa­si­tet på 2500 gjes­ter om da­gen. Il­lust­ra­sjo­nen vi­ser grup­per på inn­til 50 per­soner som blir vist rundt av Klatre­mus. Fem me­ters stupe­tårn og bas­seng i Gras­ha­vet.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Dyre­park­di­rek­tør Per Arn­stein Aamot på stran­den som er an­lagt på Som­mer­øyas sør­side, med Abra Havn, Ikea og E 18 på mot­satt side av Gras­ha­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.