Kvinne­yr­ker sø­ker menn

I ar­bei­det for å få et mer like­stilt sam­funn er det også vik­tig å re­krut­te­re menn til så­kal­te «kvinne­yr­ker». Nå vil re­gje­rin­gen åpne for å sær­be­hand­le menn, og det er like vik­tig som å kvo­te­re kvin­ner.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Re­gje­rin­gen og bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Hor­ne vil nå leg­ge frem et nytt lov­for­slag for Stor­tin­get hvor det gis an­led­ning til å sær­be­hand­le menn i an­set­tel­ses­pro­ses­ser. Det­te er en del av den nye like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­lo­ven som leg­ges fram i Stor­tin­get, an­ta­ge­lig al­le­re­de den­ne uken.

I dag er det bare når det skal re­krut­te­res an­sat­te i stil­lin­ger der ho­ved­opp­ga­ven er un­der­vis­ning el­ler om­sorg for barn, at det er lov å opp­ford­re menn spe­si­elt til å søke. Det vil alt­så re­gje­rin­gen nå gjø­re noe med. I til­legg til lov­end­rin­gen vil også Hor­ne opp­ford­re om at ar­beids­gi­ve­re skal sør­ge for mentor­ord­nin­ger og sti­pend­ord­nin­ger for å øke in­ter­es­sen fra menn. Det­te er gode og kon­kre­te til­tak.

Like­stil­ling skal gå beg­ge vei­er, og det nors­ke ar­beids­li­vet har en stor ut­ford­ring i at jobb­mar­ke­det er kjønns­delt

Like­stil­ling skal gå beg­ge vei­er, og det nors­ke ar­beids­li­vet har en stor ut­ford­ring i at jobb­mar­ke­det er kjønns­delt. Kvin­ner går i mye stør­re grad til of­fent­lig sek­tor, de job­ber mye mer del­tid og de er over­re­pre­sen­tert i en del lavt­lønns­yr­ker.

Ut­dan­ning.no had­de i 2015 en un­der­sø­kel­se om un­ges ut­dan­nings- og yr­kes­valg. Den vis­te at jen­ter øns­ket seg ut­dan­ning som gir jobb in­nen hel­se, om­sorg, sko­le og barne­hage, mens gut­ter øns­ket ut­dan­ning som gir jobb in­nen data og IT, me­ka­nikk, tek­nikk og elek­tro­nikk. Det er et pro­blem med for ens­ar­te­de ar­beids­mil­jø­er og for kvin­ner be­tyr det også at de i en­den av et yr­kes­liv har tjent mind­re pen­ger og kan­skje pen­sjons­po­eng enn menn. I 2014 tjen­te menn i snitt 167 700 kro­ner i året mer enn kvin­ner. Noe av det­te for­kla­res med at fle­re kvin­ner enn menn job­ber del­tid, men for­kla­rin­gen er også at kvin­ner job­ber for en bil­li­ge­re pen­ge, svan­ger­skaps­av­brudd kan gi mind­re kar­rie­re­mu­lig­he­ter, og vel­ger yr­ker med dår­li­ge­re lønns­vil­kår enn menn.

Ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne i de kvinne­do­mi­ner­te yr­ke­ne me­ner at ge­ne­rell lønns­he­ving i dis­se yr­ke­ne må til, at vel­men­te opp­ford­rin­ger ikke er nok for å bed­re kjønns­ba­lan­sen i de kvinne­do­mi­ner­te yr­ke­ne. Vi tror de har rett i det. Men den­ne lov­end­rin­gen er et lite skritt i rik­tig ret­ning.

Solveig Hor­ne fore­slår en lov­end­ring som gir lov til sær­be­hand­le menn i an­set­tel­ses­pro­ses­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.