Får hjelp til å fin­ne ny bo­lig

Nav Kris­tian­sand lo­ver at alle som ble bo­steds­løse et­ter bran­nen i Tollbodgata skal få seg et nytt sted å bo.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– In­gen i Nor­ge skal måt­te bo på gata. Vi hjel­per alle som ble bo­steds­løse i bran­nen med å fin­ne seg noe nytt. Så vil jo den en­kel­tes øko­no­mi av­gjø­re hva de har råd til, sier le­der Heidy Døsvik i Nav Kris­tian­sand.

15 per­soner ble bo­steds­løse et­ter den dra­ma­tisk bran­nen i Tollbodgata sist tors­dag. Nav Kris­tian­sand ar­bei­der nå på spreng med å hjel­pe de som ble ram­met med å fin­ne seg noe nytt.

BA HUSEIERE MEL­DE SEG

– Kort tid et­ter bran­nen gikk vi ut og ba kris­tian­san­de­re som har hyb­ler el­ler lei­lig­he­ter å leie ut om å mel­de seg. Re­spon­sen har vært god, og al­le­re­de da­gen et­ter bran­nen kun­ne den førs­te flyt­te inn i en ny lei­lig­het. Vi er vel­dig glad for den gode re­spon­sen, sier Heidy Døsvik.

Nav-le­de­ren for­sik­rer at alle skal få hjelp, men at det ikke er sik­kert at den en­kel­tes for­vent­ning til stan­dard og adres­se kan inn­fris fullt ut.

Må SE På PRIS

– Noen vil nok ha be­hov for mer opp­føl­ging, og vil kun­ne få til­bud om kom­mu­nal bo­lig. And­re har selv­sten­dig øko­no­mi, og er av­hen­gig av å få leie et sted som ikke blir for dyrt. Vi sor­te­rer nå be­ho­vet til den en­kel­te og det som fore­lig­ger av til­bud i ut­leie­mar­ke­det, sier Heidy Døsvik.

ER LO­VET NY LEI­LIG­HET

Jhu­ma Ah­ma­di (26) lei­de en av lei­lig­he­te­ne i by­går­den som ble slukt av flam­me­ne. Han mis­tet alle sine ei­en­de­ler, og ble i lik­het med fle­re av de and­re inn­lo­sjert på Bud­get Ho­tel i Vest­re Strand­gate.

– Jeg for­står det slik at Nav er i ferd med å hjel­pe oss som ble bo­steds­løse til å fin­ne nye sted å bo. Selv har jeg fått til­bud om en lei­lig­het i Kvad­ra­tu­ren, og skal få flyt­te dit når den­ne blir klar­gjort. Inn­til da får vi fort­set­te å bo på Bud­get, sier han.

26-årin­gen for­tel­ler at Nav be­ta­ler for over­nat­tin­gen, og har i til­legg til­budt ham 50 kro­ner da­gen til mat.

– Jeg tak­ket nei til de 50 kro­ne- ne. Det hol­der knapt til en bol­le, sier 26-årin­gen.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

15 per­soner ble bo­steds­løse et­ter stor­bran­nen i Tollbodgata i Kris­tian­sand tors­dag 30. mars.

FOTO: EIVIND KRIS­TEN­SEN

Ka­me­ra­te­ne Qasem Ali Jama­li og Jhu­ma Ah­ma­di bod­de beg­ge i den brann­ska­de­de by­går­den i Tollbodgata. Nå ven­ter de på et nytt sted å bo.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Nav-le­der Heidy Døsvik er glad for at man­ge huseiere meld­te seg for å til­by ut­leie til de som ble bo­steds­løse et­ter bran­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.