Etter­forsk­nin­gen av dob­belt­dra­pet snart fer­dig

Po­li­ti­et er nes­ten fer­di­ge med etter­forsk­nin­gen av dob­belt­dra­pe­ne ved Wilds Min­ne sko­le i Kris­tian­sand i de­sem­ber.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

15-årin­gen som er sik­tet, har til­stått dra­pe­ne på både Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48). Kniv­dra­pe­ne skjed­de i skole­går­den på barne­sko­len Wilds Min­ne 5. de­sem­ber i fjor. I be­gyn­nel­sen av mai sen­des po­li­ti­ets inn­stil­ling over til stats­ad- vo­ka­ten, mel­der NRK.

Fædre­lands­ven­nen skrev tid­li­ge­re i år at noen hund­re kro­ner i gjeld kan ha vært bak­grun­nen for dra­pet på 14-årin­gen. Den sik­te­de gut­ten har an­ty­det at 48-årin­gen ble kniv­stuk­ket for­di hun blan­det seg inn.

– Po­li­ti­et har et klart bil­de av hva som skjed­de, sier kri­mi­nal­sjef Ter­je Kadde­berg Skaar i Ag­der po­liti­dis­trikt.

14-årin­gen og 48-årin­gen som ble drept, ble kniv­stuk­ket hen­holds­vis 28 og 32 gan­ger, opp­lys­te po­li­ti­et i fe­bru­ar.

Et­ter at po­li­ti­et har sendt sin inn­stil­ling, skal stats­ad­vo­ka­ten be­hand­le sa­ken. Til slutt tar Riks­ad­vo­ka­ten stil­ling til om det skal tas ut til­ta­le.

– Et­ter at Riks­ad­vo­ka­ten har tatt stil­ling til en til­ta­le, skal det et­ter lo­ven ikke gå mer enn seks uker før sa­ken kom­mer opp, sier Kadde­berg Skaar.

15-årin­gen har sit­tet va­re­tekts­fengs­let i Ber­gen si­den på­gri­pel­sen få da­ger et­ter dra­pe­ne. Det er tid­li­ge­re an­ty­det at sa­ken kan kom­me opp for ret­ten tid­lig i høst.

ARKIVFOTO

Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48) ble drept ved Wilds Min­ne sko­le i Kris­tian­sand i de­sem­ber i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.