Fra hus til hus på gull­jakt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRIS­TEN­SEN

Sjå­fø­ren ble tatt, mens den an­tat­te ho­ved­man­nen er etter­lyst. Sam­men lop­pet de hus i Vennesla og Kris­tian­sand for gull­klok­ker og -smyk­ker.

I ok­to­ber i fjor fant po­li­ti­et sto­re meng­der tyve­gods i et hus i Vennesla. Det­te var gull­klok­ker og gull­smyk­ker som stam­met fra fem hus i Vennesla og Kris­tian­sand. Til sam­men var det ver­di­er for godt over hund­re tu­sen kro­ner.

Bak­grun­nen for ran­sa­kin­gen var at en bil var sett kjø­ren­de uten lys. Da po­li­ti­et stop­pet bi­len, løp pas­sa­sje­ren fra ste­det. Sjå­fø­ren, en 27-åring fra Mon­te­ne­gro, ble på­gre­pet. Pas­sa­sje­ren, som po­li­ti­et har en an­tatt iden­ti­tet på, er etter­lyst in­ter­na­sjo­nalt. Også han er fra Mon­te­ne­gro.

I en fersk dom leg­ger Kris­tian­sand ting­rett til grunn som be­vist ut over en­hver tvil at 27-årin­gen kjør­te lands­man­nen til og fra åste­de­ne, lot ham bo hos seg og lot ham opp­be­va­re det stjål­ne gul­let der.

Selv nek­ter 27-årin­gen for å ha noe med inn­brud­de­ne å gjø­re. Han hev­det i ret­ten at han ikke viss­te hva lands­man­nen drev på med og hel­ler ikke at han gjem­te gul­let i hans hus. Ret­ten trod­de ikke på ham og vi­ser blant an­net til at han har end­ret for­kla­ring.

Ret­ten leg­ger vekt på ana­ly­se av bom­pas­se­rin­ger og bruk av te­le­fon som knyt­ter 27-årin­gen til fle­re av åste­de­ne. Det ble også fun­net inn­brudds­ut­styr i bi­len.

Po­liti­for­kla­rin­gen til en ka­me­rat av 27-årin­gen er også av­gjø­ren­de for dom­men. Han be­skrev de­tal­jert ar­beids­for­de­lin­gen mel­lom sjå­fø­ren og den etter­lys­te per­sonen.

I vitne­bok­sen snud­de det­te vit­net og for­klar­te seg til støt­te for 27-årin­gen.

For med­virk­ning til fem gro­ve ty­ve­ri­er, samt to for­søk, er 27-årin­gen dømt til ett og et halvt års feng­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.