FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Eld­re er un­der­er­nær­te

● Stu­di­er vi­ser at 30–60 pro­sent av eld­re på syke­hus og i syke­hjem og 2–10 pro­sent av eld­re hjemme­bo­en­de med hjemme­syke­pleie er un­der­er­nær­te.

● De­men­te er sær­lig ut­sat­te.

● Fle­re stu­di­er har av­dek­ket man­gel­ful­le ru­ti­ner både for vur­de­ring av mat­inn­tak og er­næ­rings­til­stand i uli­ke helse­in­sti­tu­sjo­ner.

Kva­li­tets­re­form for eld­re

● Re­gje­rin­gen har star­tet ar­bei­det med en kva­li­tets­re­form for eld­re som he­ter «Leve hele li­vet».

● Den om­hand­ler eldre­til­bud om mat, ak­ti­vi­tet og fel­le­skap, helse­hjelp og sam­men­heng i tje­nes­te­ne.

● Re­for­men blir lagt fram nes­te vår og inn­fø­res fra 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.