Ga­ran­te­rer fyr­ver­ke­ri 17. mai

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LARS HOLLERUD

I år, nes­te år og om to år, be­hø­ver in­gen å lure på om na­sjo­nal­da­gen av­slut­tes med fyr­ver­ke­ri i Kris­tian­sand.

– Den sa­ken er nem­lig i boks, mel­der

Vidar Lyn­næs.

Han er le­der av 17. mai­ko­mi­te­en, og for­tel­ler om en fersk av­ta­le som er inn­gått mel­lom fire lo­ka­le be­drif­ter.

FYRVERKERILAUG

– I år har vi et­ter for­slag fra bank­sjef Kenneth Enge­dal i Spare­skil­lings­ban­ken valgt å opp­ret­te et fyrverkerilaug be­stå­en­de av fire an­de­ler à 25.000 kro­ner, opp­ly­ser han. Av­ta­len gjel­der for tre år. – Den kom i stand et­ter iher­dig ar­beid av ko­mi­te­ens sek­re­tær Li­san Gjen­dem, ar­ran­ge­ment­ko­or­di­na­tor To­re Løv­land og un­der­teg­ne­de, frem­hol­der en let­tet ko­mite­le­der.

På NIPPET I FJOR

I fjor ble sa­lut­te­rin­gen klok­ka el­le­ve red­det i tolv­te ti­me, et­ter at Hen­nig-ol­sen Is had­de span­dert det farge­spra­ken­de gil­det i fle­re år.

Vidar Lyn­næs sa i fjor at fyr­ver­ke­riet, som nor­malt sen­des til værs i mi­nut­te­ne et­ter klok­ka 23 som fi­na­le på den of­fi­si­el­le fei­rin­gen, kos­ter 67.000 kro- ner pluss moms.

Fyr­ver­ke­ri­lau­get be­står av Spare­skil­lings­ban­ken, Hen­nig Ol­sen Is, Lun­de Hol­ding In­vest AS, Mosvold & Co. AS og Fes­ti­val Fyr­ver­ke­ri.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Tra­di­sjo­nen med fyr­ver­ke­ri fort­set­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.