Mil­li­ar­dær solg­te fire mote­bu­tik­ker

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Et­ter fire år med mil­lion­un­der­skudd, har mil­li­ar­dær Ei­nar Aas og ko­na Tor­unn Kveim solgt sine fire Høyer­bu­tik­ker på Sør­lan­det.

Kraft-mil­li­ar­dær og in­ves­tor Ei­nar Aas og Tor­unn Kveim fra Grimstad har solgt de fire Høy­er-bu­tik­ke­ne sine i Grimstad, Aren­dal, på Sør­lands­sen­te­ret og på Slot­tet i Kris­tian­sand til Høy­er Grup­pen AS. Det mel­der Ag­der­pos­ten. Avi­sen skri­ver at de fire bu­tik­ke­ne, som sel­ger mote­klær i et høy­ere pris­seg­ment, had­de et sam­let un­der­skudd før skatt på 7,4 mil­lio­ner kro­ner de tre førs­te drifts­åre­ne. Fire år et­ter at ek­te­pa­ret kjøp­te bu­tik­ke­ne trek­ker de seg nå til­ba­ke.

Bu­tik­ke­ne er kon­trol­lert gjen­nom mor­sel­ska­pet Høy­er Sør AS, og ble over­tatt av Høy­er Grup­pen AS i fe­bru­ar.

Aas øns­ker ikke å ut­ta­le seg til avi­sen, men Ør­nulf Høy­er, eier og grün­der av kles­kje­den, sier til Ag­der­pos­ten at ek­te­pa­ret har hatt et øns­ke om å tre til­ba­ke.

– Det er mye jobb, og de luf­tet rett og slett for meg om jeg var in­ter­es­sert i å over­ta. Vi har hatt en klau­sul om at når de trer til side har jeg første­ret­ten til å tre inn. Det er ikke mer dra­ma­tisk enn det, sier eier og grün­der av kles­kje­den Høy­er til Ag­der­pos­ten. Han be­skri­ver kjøpe­sum­men som en «fair pris», men vil ikke gå ut med be­lø­pet han måt­te gi for de fire bu­tik­ke­ne.

I lø­pet av vår­en vil an­sat­te i Grimstad og Aren­dal kjø­pe ut Høy­er Grup­pen. Hva som skjer med ei­er­for­hol­det til bu­tik­ke­ne i Kris­tian­sand er fore­lø­pig usik­kert, opp­ly­ser Høy­er til Ag­der­pos­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.