Stram­mer opp mar­ke­det for for­bruks­lån

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Re­gje­rin­gen la tirs­dag fram fle­re til­tak for å få kon­troll over det vok­sen­de mar­ke­det for for­bruks­lån og usik­ret kre­ditt.

Tre Frp-stats­rå­der, fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen, for­bru­ker­mi­nis­ter Solveig Hor­ne og jus­tis­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen, stil­te sam­let opp på presse­kon­fe­ran­sen i Oslo der de pre­sen­ter­te det re­gje­rin­gen kal­ler en kraft­full pak­ke av til­tak som skal sør­ge for at det­te mar­ke­det fun­ge­rer bed­re.

– Kre­ditt­kort og for­bruks­lån kan gi øko­no­misk fri­het, men det er man­ge som opp­le­ver for ag­gres­siv mar­keds­fø­ring, og det er for man­ge som hav­ner i en gjelds­fel­le. Re­gje­rin­gens til­tak vil bi­dra til at mar­ke­det fun­ge­rer bed­re, sier Jen­sen.

Stor­tin­get be­hand­let tirs­dag et re­pre­sen­tant­for­slag fra SV om til­tak mot gjelds­fel­ler. Stor­tings­re­pre­sen­tant Tor­stein Tvedt Sol­berg (Ap) er saks­ord­fø­rer for det­te for­sla­get. Han me­ner re­gje­rin­gens til­taks­pak­ke kom­mer fire år for seint og at den inne­hol­der lite nytt.

– Siv Jen­sen har hel­ler kost seg med tre se­son­ger av «Luk­sus­fel­len», enn å ta grep. Imens har for­bruks­gjel­den vokst med 35 mil­li­ar­der kro­ner – fra 55 mil­li­ar­der i 2013 til 90 mil­li­ar­der nå – og unød­ven­dig man­ge har hav­net i et øko­no­misk uføre. Det må Frem­skritts­par­ti­et og Høy­re ta an­svar for, sier han i en kommentar til NTB.

Sol­berg me­ner det has­ter med å inn­føre et rente­tak, slik at en be­gren­ser de mest use­riø­se ak­tø­re­ne med de ver­ste kre­ditt­pro­duk­te­ne.

Juss­buss er po­si­ti­ve til at det inn­fø­res et gjelds­re­gis­ter og skri­ver i en presse­mel­ding at fle­re av de­res kli­en­ter sli­ter med å be­tje­ne gjel­den sin.

– Et slikt re­gis­ter vil bi­dra til å gjø­re fi­nans­in­sti­tu­sjo­ners fra­rå­dings­plikt re­ell og gjø­re det enk­le­re for en­kelt­per­soner å få over­sikt over sin gjeld, me- ner retts­hjel­pen.

På sikt me­ner Juss­buss det li­ke­vel er nød­ven­dig at også of­fent­lig og pant­sik­ret gjeld om­fat­tes av re­gis­te­ret.

Blant til­ta­ke­ne er en ny for­skrift om mar­keds­fø­ring av kre­ditt for å stop­pe ag­gres­siv mar­keds­fø­ring.

– Mar­keds­fø­ring av for­bruks­lån må skje på en ryd­dig måte. Re­gje­rin­gen vil bi­dra til at fær­re pres­ses til å ta opp usik­ret lån el­ler kre­ditt som kan bli en be­last­ning res­ten av li­vet, sier Amund­sen.

En an­nen ny for­skrift gjør at fi­nans­fore­tak må angi sam­let ute­stå­en­de kre­ditt i be­løps­fel­tet på kre­ditt­kort­reg­nin­ger.

– Det­te vil gjø­re det enk­le­re for kun­de­ne å få over­sikt over ute­stå­en­de gjeld og til­bake­be­ta­le den­ne, sier fi­nans­mi­nis­te­ren.

Vi­de­re inn­fø­res det en gjelds­in­for­ma­sjons­lov som gir ban­ke­ne over­sikt over folks to­ta­le gjeld slik at de kan la være å gi lån til folk som ikke kan be­tje­ne den.

– Den nye lo­ven åp­ner for en løs­ning som bi­drar til at ban­ker og and­re fi­nans­fore­tak kan fore­ta mer kor­rek­te kre­ditt­vur­de­rin­ger og få in­for­ma­sjon i sann­tid, slik at for­bruks­lån og an­nen kre­ditt ikke gis til per­soner som kan få pro­ble­mer med til­bake­be­ta­lin­gen, sa Hor­ne.

Fi­nans Nor­ge vil vur­de­re om de skal søke om kon­se­sjon til å drif­te en gjelds­in­for­ma­sjons­tje­nes­te.

– Lo­ven er svært etter­leng­tet, og det er svært po­si­tivt å re­gist­re­re at for­sla­get er tek­no­logi­nøy­tralt og der­med et godt grunn­lag å byg­ge tryg­ge, ef­fek­ti­ve løs­nin­ger på, sier di­rek­tør Evy Ann Ha­gen i Fi­nans Nor­ge.

Re­gje­rin­gen vur­de­rer også yt­ter­li­ge­re til­tak for å bi­dra til at for­bruks­låns­mar­ke­det skal fun­ge­re bed­re. I Fi­nans­mar­keds­mel­din­gen 2016–2017 som leg­ges fram for Stor­tin­get ons­dag, gis det en bred om­ta­le av mar­ke­det for for­bruks­lån og til­tak som det ar­bei­des med.

FOTO: NTB SCANPIX

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen(frp) og jus­tis­mi­nis­ter Per Wil­ly Amund­sen (Frp) på presse­kon­fe­ran­sen tirs­dag der re­gje­rin­gens til­taks­pak­ke for å be­gren­se usik­ret kre­ditt og for­bruks­lån ble pre­sen­tert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.