Fore­slått til sen­tral­sty­ret i Frp

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

Ord­fø­rer i Man­dal, Alf Erik An­der­sen, kan bli med­lem i sen­tral­sty­ret i Frp.

På Frps lands­møte 7. mai i år, skal det vel­ges tre nye med­lem­mer i par­ti­ets sen­tral­sty­re. Man­dag var valg­ko­mi­te­ens inn­stil­ling klar: le­der i kom­mu­nal­ko­mi­te­en Hel­ge And­re Njå­stad, inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­ter Syl­vi List- haug og Man­dals ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen.

Sist­nevn­te har vært ord­fø­rer i Man­dal si­den 2015. Han er opp­rin­ne­lig fra Kris­tian­sand, men har bodd i Man­dal i over 15 år. An­der­sen har i det sis­te vært ak­tu­ell i kam­pen om å få feng­sel til Man­dal, og ar­bei­det med å få til en sam­men­slå­ing mel­lom Man­dal, Mar­nar­dal og Lin­des­nes.

Med i sen­tral­sty­ret blir også An­ders Anund­sen, Ter­je Sø­vik- nes og Tom Cato Karl­sen som ikke står på valg i år. Stor­tings­kan­di­dat for Aust-ag­der, Ås­hild Bruun Gundersen, er fore­slått som vara til sen­tral­sty­ret.

Valg­ko­mi­te­en har fore­slått at Per Sand­berg og Ke­til Sol­vik-ol­sen fort­set­ter som nest­le­de­re.

Alf Erik An­der­sen har vært ord­fø­rer for Frp i Man­dal si­den 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.