Ful­le av som­mer­fug­ler

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LARS HOLLERUD

Spen­nin­gen er til å ta og føle på i Rose­går­den Tea­ter­hus. Nå gjen­står to da­ger med pub­li­kum i sa­len.

Det er Torg­ny Sol­heims fore­stil­ling Rei­sen til Mi Lah som pre­sen­te­res av to­talt 22 barn.

Hver dag, fra 30. mars til og med 6. april, for­tel­les even­ty­ret, som drei­er seg om håp, venn­skap og mot.

– Ni barn spil­ler for førs­te gang, og ett barn spil­ler for ni­en­de gang. Lys­mes­te­ren er 18 år og barne­tea­te­ret spil­ler for 18. gang, opp­ly­ser tea­te­rets le­der, Che­ryl Macdo­nald.

– For de­bu­tan­te­ne er det­te en stor over­gang fra å øve i tom sal. Men de er kjempe­flin­ke, ro­ser hun.

Da Fædre­lands­ven­nen stakk inn­om før ge­ne­ral­prø­ven, hils­te vi på seks unge ak­tø­rer:

Sig­ny Borg Jons­dot­ter (10), som vil fort­set­te som skue­spil­ler når hun blir vok­sen. Tor Mag- nus Birke­land Han­sen (11), som mu­li­gens vil bli noe an­net. Lyk­ke Birke­land Bang (9), som en­ten vil bli skue­spil­ler el­ler san­ger, og i alle fall be­rømt. To­bias André Jo­han­sen Tam­bi­ni (10), som vil leve av skue­spill. Ma­lin Sol­vik Ho­sum (11), som en­ten vil bli skue­spil­ler el­ler sus­hikokk. Thea Ama­lie Jo­han­sen Tam­bi- ni (11), som hol­der alle mu­lig­he­ter åpne.

– Om vi er ner­vø­se? Jeg har vært med en gang før, uten å grue meg. Det gjør jeg egent­lig nå, ved­gikk Tor Mag­nus.

Men bare så det er nevnt: I ti­me­ne før ge­ne­ral­prø­ven had­de i alle fall dis­se seks kon­troll på sine re­plik­ker.

FOTO: LARS HOLLERUD

Seks av 22 som er med: Sig­ny Borg Jons­dot­ter (f.v.), Tor Mag­nus Birke­land Han­sen, Lyk­ke Birke­land Bang, To­bias André Jo­han­sen Tam­bi­ni, Ma­lin Sol­vik Hu­sum og Thea Ami­lie Jo­han­sen Tam­bi­ni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.