Russ­land le­ter et­ter svar

En rus­sisk stats­bor­ger fra Kir­gi­sis­tan er ut­pekt som mis­tenkt et­ter bombe­an­gre­pet mot me­tro­en i St. Pe­ters­burg. Men in­gen har på­tatt seg an­sva­ret for ter­ro­ren.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Døds­tal­let steg tirs­dag fra 11 til 14 per­soner, iføl­ge Russ­lands helse­mi­nis­ter Ve­ro­ni­ka Skvorts­o­va. Hun sier at el­le­ve per­soner døde på ste­det, én i am­bu­lan­sen, mens to and­re døde på syke­hu­set. 49 per­soner er fort­satt inn­lagt på syke­hus.

Spørs­må­le­ne er fort­satt man­ge, og rus­sis­ke myn­dig­he­ter had­de tirs­dag for­mid­dag ennå ikke sagt noe om hvem som kan ha stått bak an­gre­pet. Det er hel­ler in­gen som har på­tatt seg an­sva­ret for bom­ben

Eks­plo­sjo­nen skjed­de idet Tba­nen be­fant seg mel­lom sta­sjo­ne­ne Sen­na­ja Plosjtsjad og Tek­no­lo­gisk in­sti­tutt tid­lig man­dag etter­mid­dag. Kort tid et­ter ble en an­nen bom­be fun­net og uska­de­lig­gjort på me­tro­sta­sjo­nen Plosjtsjad Vos­stani­ja.

SELVMORDSANGREP?

Tirs­dag mor­gen opp­ga en tals­mann for kir­gi­sis­ke myn­dig­he­ter at an­gre­pet ble ut­ført av en selv­mords­bom­ber fra Kir­gi­sis­tan med rus­sisk stats­bor­ger­skap.

– Han er rus­sisk stats­bor­ger, sier tals­mann Rak­hat Su­lai­manov til AFP og føy­er til at kir­gi­sisk og rus­sisk etter­ret­ning samarbeider.

I en of­fi­si­ell ut­ta­lel­se fra de sam­me myn­dig­he­te­ne står det imid­ler­tid in­gen­ting om at man­nen var selv­mords­bom­ber, kun at han er mis­tenkt og at det fore­lø­pig er uklart hva slags rol­le han spil­te. Den navn­git­te man­nen er født i 1995 og er en­ten 21 el­ler 22 år gam­mel.

Rus­sis­ke myn­dig­he­ter har ikke be­kref­tet opp­lys­nin­ge­ne. Få ti­mer et­ter an­gre­pet sa ano­ny­me kil­der til ny­hets­by­rå­et In­ter­fax at an­gre­pet ble ut­ført av en 23 år gam­mel mann fra Sen­tral-asia med til­knyt­ning til ra­di­ka­le isla­mis­ter. And­re mel­din­ger går ut på at bom­ben lå un­der et sete.

Den yt­ter­lig­gå­en­de isla­mist­grup­pa IS har tid­li­ge­re tru­et Russ­land med hevn som føl­ge av den rus­sis­ke krig­fø­rin­gen i Sy­ria.

En pre­get Vla­di­mir Pu­tin la sent man­dag kveld ned røde ro­ser uten­for me­tro­sta­sjo­nen i hjem­byen St. Pe­ters­burg. Pre­si­den­ten plas­ser­te ro­se­ne på sam­me sted hvor man­ge and­re rus­se­re har tent lys og lagt ned bloms­ter. Der­et­ter for­lot han ste­det uten å si et ord.

USAS pre­si­dent Do­nald Trump ring­te man­dag Pu­tin for å kon­do­le­re, til­by sin støt­te og for­sik­re om at lan­de­ne står sam­men i sin for­døm­mel­se av ter­ro­ris­me og ond­skap som må be­kjem­pes i fel­les­skap, iføl­ge en ut­ta­lel­se fra Kreml.

BLE TIPSET?

En rek­ke stats­le­de­re og FNS sik­ker­hets­råd har for­dømt det «bar­ba­ris­ke og fei­ge ter­ror­an­gre­pet», og Sik­ker­hets­rå­det ber om at de an­svar­li­ge stil­les til an­svar for sine hand­lin­ger.

Den li­be­ra­le, rus­sis­ke avi­sa Kom­mer­sant si­te­rer en ikke navn­gitt kil­de som sier at rus­sisk etter­ret­nings­tje­nes­te had­de opp­lys­nin­ger om at et ter­ror­an­grep var un­der plan­leg­ging i St. Pe­ters­burg. Opp­lys­nin­ge­ne skal ha kom­met fra en rus­sisk per­son som had­de hatt kon­takt med Is-kri­ge­re.

Rus­sis­ke myn­dig­he­ter har hel­ler ikke kom­men­tert den­ne på­stan­den.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

14 per­soner ble drept i ter­ror­an­gre­pet mot un­der­grunns­ba­nen i St. Pe­ters­burg man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.