Får næ­rings­sjef igjen

Kris­tian­sand kom­mu­ne kon­kre­ti­se­rer sin stra­te­gis­ke næringsplan. Ny næ­rings­sjef og et ut­vi­det næ­rings­kon­tor uten­for råd­hu­set inn­går i pla­nen.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Snart ly­ser vi ut stil­ling som næ­rings­sjef. Det er noen år si­den vi had­de det sist, sier Rag­nar Even­sen.

Kris­tian­sand kom­mu­nes tek­nis­ke di­rek­tør står foran en for­sam­ling på 20–25 men­nes­ker i Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen og snak­ker om hvor­dan kom­mu­nens fort­satt fers­ke, stra­te­gis­ke næringsplan skal gjø­res ope­ra­tiv. «Bu­si­ness Re­gion Kris­tian­sand» ly­der opp­sum­me­rin­gen, med en­gelsk ut­ta­le på de to førs­te or­de­ne og stan­dard lo­kal­dia­lekt på det sis­te.

Ett kon­kret til­tak er opp­byg­ging av et næ­rings­kon­tor. Da­gens næ­rings­av­de­ling på 4,5 års­verk skal først økes med to til, på sikt til kan­skje 10–12 men­nes­ker. Kon­to­ret skal lig­ge «in­nen lunsj­av­stand» fra råd­hu­set, men ikke i det. Even­sens fa­vo­ritt­kan­di­dat er Torv­kvar­ta­let.

SYNLIGGJØRING

– Vi tren­ger noe og noen som kan syn­lig­gjø­re Kris­tian­sand som et godt sted å lo­ka­li­se­re seg. I for­hold til næ­rings­li­vet må kom­mu­nen selv­sagt le­ve­re på ba­sis­opp­ga­ver, som å sør­ge for at tom­ter fin­nes og at re­gu­le­rings­ar­bei­det går greit unna. Men næ­rings­sje­fen skal være kol­le­ga av plan- og byg­nings­sje­fen, ikke kun­de. Næ­rings­sje­fen skal få ting til å rul­le og gå. I til­legg har ved­kom­men­de en rol­le å spil­le når vi ten­ker på hvil­ke næ­rin­ger som fin­nes om 30–40 år, og hvil­ke som er vek­ke. Mitt tips er at ma­ri­ne og bio-re­la­ter­te næ­rin­ger vil være vik­ti­ge. Pluss grønn for­ret­nings­ut­vik­ling, Elect­ric City Ag­der med ut­spring på Støle­heia in­klu­dert, frem­hol­der Rag­nar Even­sen.

SAM­AR­BEID

At næ­rings­li­vet ikke er in­ter­es­sert i å bi­dra til drif­ten av et kom­mu­nalt kon­tor, had­de Even­sen fått med seg.

– Pro­sjekt­sam­ar­beid er noe an- net, kon­sta­te­rer han og vi­ser fram en skje­ma­tisk over­sikt over kom­mu­na­le in­stan­ser og opp­ga­ver på venst­re side, næ­rings­livs­ak­tø­rer på høy­re og sam­hand­lings­opp­ga­ver og -are­na­er i midt­en. Kom­pe­tanse­re­gion («Vi blir ald­ri en le­den­de tek­no­logi­re­gion, men vi er gode på å an­ven­de tek­no­lo­gi»), uni­ver­si­tets­by, Kris­tian­sand som in­ves­te­rings­lo­ka­sjon og helse­by­del Eg er noen stikk­ord fra midt­par­ti­et. Bar­nas by er ikke prio­ri­tert her.

Et be­grep som imid­ler­tid duk- ker opp, «lakse­re­krut­te­ring».

– At men­nes­ker gjør som lak­sen: rei­se hjem til føde­ste­det for selv å få barn.

Mi­riam Csan­go-yaa­cov fra Be­man­nings­x­per­ten lu­rer på hva som kun­ne lok­ke folk til Kris­tian­sand, i ste­det for til Ber­gen el­ler Stav­an­ger.

– Mye. Næ­rings­klyn­ge­nes kom­pe­tanse­mil­jø­er er vik­ti­ge. Skole­kva­li­tet og bo­lig­til­bud til over­kom­me­li­ge pri­ser li­ke­så. Vi må kom­mu­ni­se­re det vi har å by på, re­pli­ser­te Rag­nar Even­sen.

I det mø­tet er slutt og folk tus­ler ut, le­ve­rer Næ­rings­for­enin­gens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ani­ta S. Diet­rich­son et hjerte­sukk til Fædre­lands­ven­nen:

– Jeg skul­le øns­ke at næ­rings­sjef-stil­lin­gen ble lagt høy­ere i kom­mu­ne-hie­rar­ki­et enn nivå fire, som det lig­ger an til. Jeg fryk­ter at vi ikke får vir­ke­lig gode sø­ke­re på det ni­vå­et.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Når byg­gin­gen i Torv­kvar­ta­let er fer­dig til nes­te år, flytter ikke Skans­ka inn bak det grøn­ne for­hen­get, men Fædre­lands­ven­nen. Og går det som Kris­tian­sand kom­mu­nes tek­nis­ke di­rek­tør Rag­nar Even­sen ser for seg, blir kom­mu­nens plan­lag­te næ­rings­kon­tor nær nabo. Det skal le­des av en næ­rings­sjef.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Rag­nar Even­sen, tek­nisk di­rek­tør i Kris­tian­sand kom­mu­ne, var opp­tatt av både grunn­leg­gen­de, kom­mu­na­le opp­ga­ver og tett sam­ar­beid med næ­rings­li­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.