Bu­si­ness Re­gion Kris­tian­sand (BRKRS)

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

● Sat­sings­om­rå­de­ne er de­fi­nert som å skul­le være kom­pe­tent, in­no­va­tiv, at­trak­tiv og in­ter­na­sjo­nal.

● Re­gion-be­gre­pet bru­kes i ut­vi­det for­stand. Na­tur­lig ned­slags­felt av­gren­ses av dag­pend­le­av­stand til/ fra Kris­tian­sand.

● I takt med at Bu­si­ness Re­gion Kris­tian­sand ut­vik­les og ut­vi­des, er tan­ken å trap­pe ned Knute­punkt­sam­ar­bei­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.