160.000 sør­len­din­ger får pen­ger til­ba­ke på skat­ten

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Tirs­dag kun­ne 258.000 sør­len­din­ger sjek­ke skattemeldingen sin på nett. Åtte av ti får pen­ger igjen, mens to av ti går på en real bak­smell.

– Den fore­lø­pi­ge skatte­be­reg­nin­gen for Ag­der-fyl­ke­ne vi­ser at åtte av ti, rundt 160.000 skatt­yte­re, lig­ger an til å få 11.200 kro­ner til­ba­ke på skat­ten, skri­ver kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig El­len Ma­rie Skjef­stad i Skatte­eta­ten i en epost.

De res­te­ren­de 35.000 skatt­yter­ne på Sør­lan­det, alt­så to av ti sør­len­din­ger, kan i snitt ven­te seg å få en bak­smell på 23.600 kro­ner.

Tirs­dag la Skatte­eta­ten ut skattemeldingen for 4,8 mil­lio­ner nord­menn, der­iblant en kvart mil­lion sør­len­din­ger.

Skattemeldingen sjek­ker du ved å log­ge deg inn på Alt­inns nett­si­der.

Tirs­dag for­mid­dag var imid­ler­tid Bankid og Bankid på mo­bil util­gjen­ge­lig som inn­log­ging, og skatt­yte­re ble bedt om å prø­ve igjen sei­ne­re el­ler log­ge inn med en an­nen E-ID.

For­delt på fyl­kes­nivå vil 157.000 vest­eg­der i dag kun­ne sjek­ke skattemeldingen. Den fore­lø­pi­ge skatte­be­reg­nin­gen vi­ser at åtte av ti, rundt 98.000 skatt­yte­re, lig­ger an til å få i gjen­nom­snitt 11.300 kro­ner til­ba­ke på skat­ten.

To av ti, rundt 22.000 skatt­yte­re, lig­ger an til å få i gjen­nom­snitt 23.700 kro­ner i rest­skatt.

På and­re si­den av fyl­kes­gren­sa vil 101.000 aust­eg­der i dag få til­gang til skattemeldingen, og også her lig­ger åtte av ti, rundt 63.000 skatt­yte­re, an til å få i gjen­nom­snitt 11.100 kro­ner igjen på skat­ten.

To av ti, rundt 13.000 skatt­yte­re, lig­ger an til å få en bak­smell på i gjen­nom­snitt 23.600 kro­ner.

– Hoved­år­sa­ken til at en del får bak­smell og and­re får pen­ger igjen, er end­rin­ger som skjer i li­vet til hver en­kelt. End­rin­ge­ne på­vir­ker skat­ten et­ter at man har fått an­tatt inntekt og be­reg­net skatte­pro­sent, sier skatte­di­rek­tør Hans Chris­ti­an Hol­te til NTB.

Årets skatte­mel­ding inne­hol­der fle­re for­hånds­ut­fyl­te opp­lys­nin­ger enn noen gang tid­li­ge­re. Opp­lys­nin­ge­ne blir inn­rap­por­tert av ar­beids­gi­ve­re, ban­ker, barne­ha­ger og and­re som le­ve­rer in­for­ma­sjon om inntekt, for­mue, gjeld og fra­drag. Men det er fort­satt alfa og omega å sjek­ke at opp­lys­nin­ge­ne stem­mer.

– Jo fle­re opp­lys­nin­ger vi mot- tar, jo bed­re kva­li­tet på inn­hol­det i skattemeldingen. Men selv om mye er fylt ut, må du li­ke­vel sjek­ke at opp­lys­nin­ge­ne stem­mer. Skattemeldingen er for­hånds­ut­fylt, ikke fer­dig­ut­fylt, un­der­stre­ker Hol­te over­for NTB.

– Noe av det vik­tigs­te du kan gjø­re er å sjek­ke at du har de fra­dra­ge­ne du har krav på. Det er en del opp­lys­nin­ger vi ikke har for­ut­set­nin­ger for å kjen­ne til, på­pe­ker skatte­di­rek­tø­ren.

For deg som stus­ser på nav­net «skattemeldingen», er det fort­satt den gode, gam­le selv­an­gi­vel­sen som har end­ret navn.

Grun­nen til det­te er den nye skatte­for­valt­nings­lo­ven som tråd­te i kraft 1. ja­nu­ar i år. Den nye lo­ven ty­de­lig­gjør skatt­yte­rens an­svar for å gi rik­ti­ge opp­lys­nin­ger til rett tid.

ARKIVFOTO

258.000 sør­len­din­ger kan i dag sjek­ke om de får igjen pen­ger på skat­ten. Åtte av ti lig­ger an til å få en gle­de­lig over­ras­kel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.