Fu­sjon mel­lom Te­lia og Pho­nero

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: NTB/TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Kon­kur­ranse­til­sy­net har god­kjent Te­lias opp­kjøp av kris­tian­sands­ba­ser­te Pho­nero.

Det var i no­vem­ber at det ble kjent at Te­lia, som er Sve­ri­ges svar på Te­le­nor, had­de inn­gått en av­ta­le om å kjø­pe Pho­nero for 2,3 mil­li­ar­der kro­ner.

Pho­nero vil fort­set­te un­der sam­me merke­navn og med ho­ved­virk­som­het i Kris­tian­sand. Pho­neros kun­der vil bli over­ført til Te­lias mo­bil­nett i sis­te halv­del av 2017. Det er Te­lia som først opp­ly­ser om Kon­kur­ranse­til­sy­nets god­kjen­ning i en presse­mel­ding man­dag.

– Kon­kur­ranse­til­sy­net har et­ter en grun­dig vur­de­ring kom­met til at Te­lias opp­kjøp av Pho­nero ikke i be­ty­de­lig grad vil hind­re effektiv kon­kur­ran­se, sier kon­kur­ran­se- di­rek­tør Lars Sør­gard i en presse­mel­ding fra til­sy­net.

God­kjen­nin­gen be­tyr at Kon­kur­ranse­til­sy­net har snudd i sa­ken. I fe­bru­ar vars­let til­sy­net at de vur­der­te å si nei til at den svens­ke mo­bil­gi­gan­ten kun­ne få kjø­pe Pho­nero. År­sa­ken var at de fryk­tet at et opp­kjøp vil­le føre til re- du­sert kon­kur­ran­se i be­drifts­seg­men­tet, noe som kun­ne føre til øk­te kost­na­der for nors­ke be­drif­ter som etter­spør mo­bil­tje­nes­ter.

– Vi er for­nøyd med Kon­kur­ranse­til­sy­nets god­kjen­ning. Sam­men­slå­in­gen vil styr­ke Te­lias po­si­sjon, og vi vil for al­vor bli en mer slag­kraf­tig ut­ford­rer til Te­le­nor også i be­drifts­mar­ke­det. Det er godt nytt for alle nors­ke be­drif­ter og virk­som­he­ter, sier Abra­ham Foss, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Te­lia Nor­ge.

Tele­kom­be­drif­ten Pho­nero har ho­ved­kon­tor og 150 an­sat­te i Kris­tian­sand. Sel­ska­pet ble star­tet av grün­de­ren Tho­re Bert­helsen i 2008, og er i dag med sine 200.000 kun­der lan­dets tred­je størs­te tele­ope­ra­tør på be­drifts­mar­ke­det.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.