Vi må bry oss

En høyre­eks­trem bøl­ge skyl­der over Euro­pa. Vi har sett den gry ved sol­opp­gan­gen i Hel­las, og den har fått fot­fes­te i de po­li­tis­ke sys­te­me­ne i Frank­ri­ke, Ne­der­land, Ukrai­na og Dan­mark.

Faedrelandsvennen - - MENING - AN­NA CHARLOTTE LAR­SEN le­der FRI Sør – for­enin­gen på Sør­lan­det for kjønns- og sek­su­ali­tets­mang­fold KAI STEF­FEN ØSTENSEN styre­med­lem FRI Sør – for­enin­gen på Sør­lan­det for kjønns- og sek­su­ali­tets­mang­fold

Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te mel­der om økt be­kym­ring for fram­veks­ten av høyre­eks­tre­me mil­jø­er og pe­ker i sine rap­por­ter på ut­vik­lin­gen i Sve­ri­ge. Ser vi like over At­lan­ter­ha­vet har Trump igjen sig­nert en ny ord­re mot en­kelt­grup­pe­rin­ger i USA og trumpi­fi­se­rin­gen vek­ker be­geist­ring hos man­ge ame­ri­ka­ne­re.

Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te rap­por­te­rer økt ak­ti­vi­tet i det nors­ke høyre­eks­tre­me mil­jø­et, og at mil­jø­et har til­knyt­ning til Ag­der. I Sve­ri­ge har per­soner fra det nors­ke mil­jø­et mar­sjert i ga­te­ne for å ut­tryk­ke sitt hat mot en­kel­te men­neske­grup­per. Selv om mil­jø­et i Nor­ge og på Sør­lan­det er mar­gi­nalt, så ek­sis­te­rer det.

Hva gjør vi så på Sør­lan­det? I kjent stil kan det vir­ke som at vi ris­ter litt over­ras­ket på ho­det over at noen i 2017 vil ta på seg uni­form og åpent mar­ke­re hat mot and­re men­nes­ker – både i ut­lan­det, men også her hjem­me i våre ga­ter.

Hva får and­re men­nes­ker til å hate deg? V i lyk­kes dår­li­ge­re med in­klu­de­ring og like­stil­ling på Sør­lan­det enn i and­re lands­de­ler. Mang­fol­det er der, men gjem­mes i struk­tu­rer og un­der­tryk­kes i vår egen kul­tur slik

Sta­tis­tisk sett er det stør­re sjan­se for at de som opp­le­ver uten­for­skap vil begå kri­mi­nel­le hand­lin­ger, opp­le­ve dår­li­ge­re livs­kva­li­tet el­ler ta sitt eget liv.

gjør vi det hos oss. Sør­lan­det har en høy­ere an­del unge på trygd enn res­ten av lan­det. Vi be­hand­ler menn og kvin­ner sys­te­ma­tisk ulikt. Hva hand­ler det­te om?

Vi vet at det å hav­ne uten­for, ikke bli møtt, an­er­kjent og in­klu­dert i et godt og trygt so­si­alt fel­les­skap, gjør noe med oss som men­nes­ker. Står vi uten­for blir vi sår­ba­re. Uten­for­skap er mye og du kan kjent på det da du mis­tet job­ben for­di olje­even­ty­ret sprakk i 2015. Du kan opp­le­ve det når du ikke len­ger be­kjen­ner deg in­nen­for din fa­mi­lies me­nig­het el­ler for­di du ikke mest­rer sko­len. El­ler kan­skje kjen­ner du uten­for­skap for­di du har blitt lang­va­rig sjuk?

Sta­tis­tisk sett er det stør­re sjan­se for at de som opp­le­ver uten­for­skap vil begå kri­mi­nel­le hand­lin­ger, opp­le­ve dår­li­ge­re livs­kva­li­tet el­ler ta sitt eget liv. De har la­ve­re inntekt og kor­te­re leve­al­der. N oen gan­ger far­ges bil­det helt svart, selv om det skjer noe. I Ag­der samarbeider blant an­net alle 30 kom­mu­ner for å fore­byg­ge ra­di­ka­li­se­ring. Re­gio­ne­ne har fått sin egen plan for Like­stil­ling, mang­fold og in­klu­de­ring. Li­ke­vel stil­ler vi oss spørs­må­let; kan vi slå oss på brys­tet og si oss for­nøyd? Vi ut­gjør tross alt bak­evja på for man­ge om­rå­der som er vik­ti­ge for at liv­e­ne til alle sør­len­din­ger skal være gode.

En av de ut­ford­rin­ge­ne vi som ho­mo­fi­le, bi­fi­le, les­ber og trans­per­soner mø­ter er at ikke alle ak­sep­te­rer oss. Vi står uten­for det he­te­ro­fi­le fler­tal­let. Og av noen yt­terst få mø­ter det­te med et enormt sin­ne. Man­ge hus­ker at regn­bue­flag­ge­ne på Lunds­broa ble kut­tet ned i 2016, og i 2015. Flag­ge­ne mar­ke­rer so­li­da­ri­tet med kjær­lig­het uav­hen­gig av kjønn og hvem du els­ker. I 2016 meld­te NRK at sto­re svar­te ban­ne­re med skrif­ten Knus ho­molob­by­en ble hengt opp.

Sør­len­din­ge­ne rea­ger­te. Kris­tian­sand er­stat­tet kjær­lig­hets­flag­ge­ne og ord­fø­rer Ha­rald Fur­re heis­te regn­bue­flag­get over råd­hu­set i Kris­tian­sand. Han mar­ker­te ty­de­lig av­stand fra hand­lin­ge­ne som ut­støt­te noen men­nes­ker. Enda fle­re vis­te so­li­da­ri­tet og gikk i Homo­pa­ra­den noen da­ger se­ne­re. Vi, Sør­lan­det, tok av­stand og reis­te oss i fel­les­skap. Ha­rald Fur­re ble for kort tid si­den kå­ret til Årets ord­fø­rer for må­ten han hånd­ter­te sa­ken.

Når po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te mel­der be­kym­ring for økt ak­ti­vi­tet i det høyre­eks­tre­me mil­jø­et, hva gjør vi på Sør­lan­det?

Vi vil at vi skal bry oss. T rygg­het er ikke noe man får, det er noe man ska­per. Vi skal ikke ta for gitt at ga­te­ne våre barn le­ker i er tryg­ge, der­for skal vi sam­men rei­se oss på nytt i fel­les­skap for å si klart og ty­de­lig at vi bryr oss – både når noen fal­ler uten­for, men også når dis­se noen tar et opp­gjør mot fler­tal­let.

Både næ­rings­livs­le­de­re, po­li­tis­ke le­de­re og re­li­giø­se le­de­re må lede sine folk til det Sør­lan­det som gir dem rom for å være seg selv i et fel­les­skap for mang­fol­di­ge me­nin­ger. Det må være lov å ytre seg uten at ha­tet ma­les på svar­te pla­ka­ter.

Vi tren­ger mo­di­ge folk – sli­ke som du. Du som tar sam­ta­len når noen er mis­for­nøy­de. Du som lyt­ter når noen er ir­ri­ter­te. Og du som in­vi­te­rer til dia­log når noen stil­ner. Det er kun slik vi som fel­les­skap kan be­kjem­pe ra­di­ka­le kref­ter som vil oss vondt. Vi må sør­ge for at de også blir en del av vårt fel­les­skap, selv om de er få.

Vi må våge å gå foran og vise at alle har ver­di og at den­ne ver­di­en er vik­tig. Være mo­di­ge og bry oss om menneskene som er ved si­den av oss og de som har falt uten­for.

I au­gust fei­rer vi igjen kjær­lig­he­tens mang­fold un­der Skei­ve Sør­lands­da­ger – og du er in­vi­tert. Du er in­vi­tert til å være med i fel­les­ska­pet, en­ten du er skeiv el­ler ikke. Vik­tigst av alt er du in­vi­tert til å være med å bry deg. Bry deg om de og oss som er rundt deg!

ARKIVFOTO

En av de ut­ford­rin­ge­ne vi som ho­mo­fi­le, bi­fi­le, les­ber og trans­per­soner mø­ter er at ikke alle ak­sep­te­rer oss. Vi står uten­for det he­te­ro­fi­le fler­tal­let. Og av noen yt­terst få mø­ter det­te med et enormt sin­ne, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne. Bil­det er fra Skei­ve da­ger i 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.