In­gen barn skal være fat­ti­ge

Faedrelandsvennen - - MENING - PET­TER N. TOLDNÆS stor­tings­kan­di­dat for Venst­re INGVILD W. THORSVIK, stor­tings­kan­di­dat for Venst­re

Iføl­ge SSB le­ver mer enn 1 av 10 av barn på Sør­lan­det i fa­mi­li­er med ved­va­ren­de lav inntekt.

Fat­tig­dom gir fær­re mu­lig­he­ter og opp­le­vel­ser. I et av ver­dens ri­kes­te land kan vi ikke tåle at barn le­ver i fat­tig­dom. For å be­kjem­pe barne­fat­tig­dom er det vik­tigs­te å styr­ke for­eld­re­nes til­knyt­ning til ar­beids­li­vet, opp­nå bed­re språk­for­stå­el­se hos bar­na og sør­ge for at barne­hage sko­le gir alle barn og unge gode mu­lig­he­ter, uav­hen­gig av so­si­al bak­grunn.

For å få for­eld­re­ne i ar­beid, må man sør­ge for en øko­no­mi i vekst med ar­beids­plas­ser som va­rer. Ven­st­res po­li­tikk har tid­li­ge­re blitt kå­ret til den bes­te for å ska­pe nye ar­beids­plas­ser av Vir­ke. Ar­beids­mar­ke­det må være trygt og flek­si­belt slik at men­nes­ker med svak til­knyt­ning til ar­beids­li­vet får mu­lig­he­ten til å del­ta.

Barne­hage og sko­le spil­ler en vik­tig rol­le i å sik­re barn og unge gode opp­vekst­svil­kår. Det er vik­ti­ge are­na­er for å in­klu­de­re både barn og de­res fa­mi­li­er. Tid­lig inn­sats både på det so­sia­le og fag­li­ge plan er vik­tig for å gi barn og unge en så god start som mu­lig. God språk­for­stå­el­se hos barn er svært vik­tig for å sør­ge for at alle barn får en god start. For å sik­re god språk­opp­læ­ring er det vik­tig å sør­ge for at alle barn får mu­lig­he­ten til å gå i barne­hage. Venst­re har al­le­re­de sik­ret gra­tis kjerne­tid i barne­ha­gen for barn mel­lom 3 og 5 år fra fa­mi­li­er med lav inntekt. Venst­re vil de nes­te fire åre­ne sik­re at enda fle­re barn får mu­lig­het til å gå i barne­hage. For­eld­res øko­no­mi må ikke få inn­virk­ning på barns mu­lig­he­ter.

Det å full­fø­re vi­dere­gå­en­de ut­dan­ning er en av de vik­tigs­te en­kelt­fak­to­rer i å fore­byg­ge lav inntekt i frem­ti­den. Det må job- bes mål­ret­tet og det må gis økt sti­pend­an­del til ele­ver fra lav­inn­tekts­fa­mi­lie, slik at de ikke drop­per ut av den vi­dere­gå­en­de sko­len på grunn av øko­no­mis­ke år­sa­ker. De ele­ver som står i fare for å fal­le ut av ut­dan­nings­lø­pet må fan­ges opp og det må sik­res et godt tverr­fag­lig sam­ar­beid mel­lom sko­le og uli­ke fag­in­stan­ser som f.eks.

PPT og skole­helse­tje­nes­ten. Det vik­tigs­te i en god sko­le er å ha nok gode læ­re­re, som har tid til å se den en­kel­te elev og til­lit fra po­li­ti­ke­re og le­del­sen. Venst­re har al­le­re­de gjort en so­lid inn­sats for å gi læ­re­re rett og plikt til vi­dere­ut­dan­ning. Nå vil Venst­re sør­ge for at det blir mer øko­no­misk at­trak­tivt å være læ­rer, det skul­le bare mang­le når det stil­les høy­ere krav til for­mell fag­kom­pe­tan­se. Det må bli mer at­trak­tivt å bli læ­rer, være læ­rer og å stå len­ge i ver­dens vik­tigs­te yrke.

Alle barn for­tje­ner mu­lig­he­ten til å ha fri­tids­ak­ti­vi­te­ter og til­gang på opp­le­vel­ser. Venst­re støt­ter ini­tia­tiv fra fri­vil­li­ge, men også po­li­tis­ke til­tak som sør­ger for at alle barn får mu­lig­he­ten til å ha fri­tids­ak­ti­vi­te­ter og få uli­ke kul­tu­rel­le inn­trykk. Ek­sem­pel­vis sør­get Venst­re i Grimstad for at alle barn fikk mu­lig­he­ten til å del­ta i en fri­tids­ak­ti­vi­tet. Sli­ke ini­tia­tiv vil Venst­re støt­te for å sik­re alle barn et rikt liv. Som stor­tings­kan­di­da­ter for Venst­re i Ag­der-fyl­ke­ne vil vi føl­ge opp opp­ga­ve­ne vi fikk fra et en­stem­mig fyl­kes­års­møte:

• Sen­ke ters­ke­len til ar­beids­li­vet, slik at fle­re kom­mer ut i ar­beid.

• Sik­re gra­tis barne­hage­til­bud for barn i fa­mi­li­er med lav inntekt.

• Gjø­re det mer at­trak­tivt å bli og være læ­rer.

• Leg­ge til rette for at barn og unge blir sett mest mu­lig i barne­hage og sko­le.

• Støt­te ini­tia­tiv som gir barn til­gang på fri­tids­ak­ti­vi­te­ter og kul­tur­til­bud.

❞ Alle barn for­tje­ner mu­lig­he­ten til å ha fri­tids­ak­ti­vi­te­ter og til­gang på opp­le­vel­ser.

ILLUSTRASJON: NTB SCANPIX

I et av ver­dens ri­kes­te land kan vi ikke tåle at barn le­ver i fat­tig­dom. For å be­kjem­pe barne­fat­tig­dom er det vik­tigs­te å styr­ke for­eld­re­nes til­knyt­ning til ar­beids­li­vet, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.