Nors­ke be­drif­ter øns­ker fast an­sat­te

Faedrelandsvennen - - MENING -

Hvor­dan ver­den er og hvor­dan Sven Egil Om­dal øns­ker at den skal være, er ty­de­lig­vis to for­skjel­li­ge ting.

●● I det sis­te har den er­far­ne kom­men­ta­to­ren slur­vet så­pass med pre­si­sjons­ni­vå­et at det har kom­met i vei­en for den de­bat­ten han øns­ker å ska­pe. Det fers­kes­te ek­semp­let stod på trykk lør­dag 1. april.

Her me­ner han NHO, på ky­nisk vis, øns­ker et ar­beids­liv hvor folk job­ber gra­tis. La det være klin­ken­de klart, NHO øns­ker ikke et ar­beids­liv hvor folk job­ber gra­tis. Nho-fel­les­ska­pet er en på­dri­ver for et se­riøst ar­beids­liv, og en pre­miss­le­ve­ran­dør for det gode sam­ar­bei­det med LO og myn­dig­he­te­ne om å løse ut­ford­rin­ger i ar­beids­li­vet.

At det for stu­den­ter kan være lurt å være prak­ti­kant el­ler in­tern i en be­drift en kort pe­rio­de for å få nød­ven­dig erfaring til å sik­re den vik­ti­ge første­job­ben, er ikke det sam­me som å for­tren­ge and­re, fast an­sat­te. Vi øns­ker en ord­ning for uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler med stu­die­po­eng­gi­ven­de prak­sis, hvor nett­opp kunn­skap og erfaring fra lo­ka­le be­drif­ter er må­let. Det­te er ikke en ord­ning for å sik­re be­drif­te­ne gra­tis ar­beids­kraft, men for å sik­re be­drif­te­ne bed­re kan­di­da­ter å vel­ge mel­lom når de skal re­krut­te­re, og for å sik­re at stu­den­te­ne har erfaring med ar­beids­li­vet når de er fer­dig ut­dan­net.

Nors­ke be­drif­ter øns­ker fast an­sat­te. De vet at de an­sat­tes kom­pe­tan­se er av­gjø­ren­de for be­drif­ten. I NHOS ar­beids­gi­ver­baro­me­ter fra i fjor sva­rer et stort fler­tall at fast an­set­tel­se skal være hoved­re­ge­len i norsk ar­beids­liv. Det er også litt in­ter­es­sant at Om­dal trek­ker frem SSBS over­sikt over mid­ler­ti­dig an­sat­te. Bror­par­ten av øk­nin­gen i mid­ler­ti­di­ge an­sat­te kom i of­fent­lig sek­tor – ikke i det pri­va­te næ­rings­li­vet – og er et re­sul­tat av mid­ler­ti­dig fra­vær pga. syk­dom, per­mi­sjon el­ler lig­nen­de. I sto­re bran­sjer som in­du­stri­en går an­tall mid­ler­ti­di­ge ned.

Jeg me­ner at vi er tjent med en god og opp­lyst of­fent­lig de­batt om vik­ti­ge for­hold i det nors­ke sam­fun­net, men vi må være re­de­li­ge i våre ana­ly­ser og de kon­klu­sjo­ner vi trek­ker. Og det sy­nes jeg ikke Om­dal er. Selv om det­te ikke pas­ser inn i Om­dals bil­de, skal NHO fort­satt for­sva­re det uni­ke med norsk ar­beids­liv - at ar­beids­ta­ker­ne og ar­beids­gi­ver­ne set­ter seg ned og sam­men fin­ner gode løs­nin­ger for lan­det vårt KRIS­TIN SKO­GEN LUND adm.dir i NHO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.