Opp­he­ving av vann­scoo­ter­for­skrif­ten

Faedrelandsvennen - - MENING -

Her hå­per jeg Høy­re to­ner flagg og vi­ser at vi er et par­ti som står for per­son­lig fri­het og eget an­svar for an­svar­lig opp­tre­den også for vann­scoo­ter­ei­ere, og ikke for den lin­jen som Miljø­vern­de­par­te­men­tet og miljø­vern­or­ga­ni­sa­sjo­ner all­tid vil stå for i sli­ke sa­ker.

●● Jeg sy­nes vi som par­ti hel­ler bør være so­li­da­ris­ke med re­gje- rin­gens for­slag og støt­te opp om det­te, også for­di for­skrif­ten nå byg­ger på feil i fakta­grunn­la­get. Det er ikke len­ger rik­tig at vann­scoo­te­re la­ger sær­lig støy len­ger, blant an­net for­di dis­se nå har fi­re­takt-mo­tor.

Den båt­ty­pen som brå­ker mest og som også kjø­rer mest nær land og er til for­styr­rel­se for na­tur og fa­mi­lie­idyll, er de små bå­te­ne som for­eld­re ut­sty­rer sine håpe­ful­le med, der sta­dig fær­re har to-takts på­hengs­mo­tor, men der støy­ni­vå­et like fullt er høy­ere enn fra vann­scoo­te­re. Det er li­ke­vel ikke grunn til sær­reg­ler for dis­se.

Like lite som mo­tor­syk­ler tar over­hånd på nors­ke vei­er, vil det flom­me over av vann­scoo­te­re pga end­ret for­skrift. Grun­nen er gans­ke en­kelt at de fær­res­te vil be­ta­le ca kr. 200.000 for mo­tor­syk­kel el­ler vann­scoo­ter når de kan få et greit og mer so­si­alt frem­komst­mid­del i en bil el­ler en båt med plass til fle­re.

Vil­le vi ha egne reg­ler for mo­tor­syk­ler i tra­fik­ken for­di dis­se er mer ulyk­kes­ut­satt enn and­re kjø-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.