Barne­vern i kri­se

Faedrelandsvennen - - MENING - VIDAR KLEPPE po­li­tisk nest­le­der for De­mo­kra­te­ne i Nor­ge

Det er ut­mer­ket at Fædre­lands­ven­nen føl­ger opp med inn­legg, der kri­sen i norsk barne­vern be­ly­ses fra for­skjel­li­ge vink­ler.

●● I avi­sen for 31.3. har An­ne Grøn­sund, le­der av Barrne­vern­pe­da­go­ge­ne i Aka­de­mi­ker­for­bun­det, et syns­punkt som hun kal­ler «Noe grunn­leg­gen­de svik­ter i norsk barne­vern».

Inn­led­nings­vis be­skri­ves hva media har skre­vet om: «Glass­jente­sa­ken», util­strek­ke­lig ar­beid i Sønd­re og Nord­re Land, fyl­kes­le­gers be­kym­rigs­mel­dig­ner, o.l. Og lis­ten kun­ne vært uen­de­lig mye lengre.

Den onde si­den av be­ret­ti­get barne­vern­kri­tikk, er de barne­ver­n­an­sat­te som an­gri­pes med hets og trus­ler, og der de­res kom­pe­tan­se an­gri­pes kon­ti­nu­er­lig. Det er ofte som å rette baker for smed.

Som fag­for­enings­le­der skal An­ne Grøn­sund selv­sagt for­sva­re sine med­lem­mer. Og da er det også helt na­tur­lig at de gir råd for å bed­re barne­ver­net. Det ble til 5 råd som re­fe­re­res fra 2015. På­stan­den er at dis­se rå­de­ne er de sam­me i dag. For det er «en stor og uro­vek­ken­de util­strek­ke­lig­het i da­gens barne­vern». Så kom­mer alle selv­føl­ge­lig­he­te­ne opp igjen om kom­mu­na­le plik­ter som ikke opp­fyl­les. Og så det som re­gje­ring og Stor­tin­get skul­le gjort. Det blir bare flik­kings­for­slag på gjel­den­de lov.

Jeg har ment at vi tren­ger er ny lov, og det er po­li­ti­ker­nes an­svar. Jeg har kalt den for en fa­mi­lie­vern­lov og ikke barne­vern­lov. Der­for var det be­fri­en­de å lese den tanke­vek­ken­de kro­nik­ken

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.