Asyl­tu­ris­ter må ut­vi­ses fra Nor­ge

Faedrelandsvennen - - MENING - MAKVAN KASHEIKAL le­der av De­mo­kra­te­ne i Nor­ge

Man­ge asyl­sø­ke­re som har fått asyl i Nor­ge rei­ser til hjem­lan­det på fe­rie og for lengre opp­hold, noe som er i strid med vil­kå­ret for å få asyl.

●● Når du får asyl og be­skyt­tel­se i Nor­ge må det være et klart vil­kår at du ikke rei­ser hjem til lan­det du fikk asyl fra. De­mo­kra­te­ne i Nor­ge me­ner der­for at sli­ke fe­rie­rei­ser må få kon­se­kven­ser.

«Lo­ven sier at hvis det kan do­ku­men­te­res at du har brutt det­te vil­kå­ret ri­si­ke­rer du å mis­te opp­holds­grunn­la­get i Nor­ge. Det­te kal­les til­bake­kal­lel­se av asyl.»

Når vi hvert år ser at man­ge i uli­ke de inn­vand­rer­mil­jø rei­ser hjem på fe­rie til de re­gi­me­ne som de flyk­tet fra, må nors­ke myn­dig­he­ter «set­te ned fo­ten» og si stopp. Da kan de umu­lig være re­el­le flykt­nin­ger som har kjem­pet mot re­gi­mer og ri­si­ke­rer å bli ar­res­tert, tor­tu­rert el­ler drept der­som de had­de bodd i sitt opp­rin­ne­li­ge hjem­land.

De­mo­kra­te­ne i Nor­ge kal­ler det­te for mis­bruk. Det­te er ut­nyt­tel­se av asylinstituttet og mins­ker tro­ver­dig­he­ten til UDI der­som de får inn­vil­get asyl. De bør umid­del­bart få sine søk­na­der av­slått. Men dess­ver­re er norsk myn­dig­he­ter med UDI i spis­sen for nai­ve til å inn­se rea­li­te­ten.

De­mo­kra­te­ne i Nor­ge er for en rett­fer­dig og streng asyl­po­li­tikk i Nor­ge hvor folk med be­skyt­tel­ses­be­hov kan få bli, men lykke­je­ge­re og grunn­løse asyl­sø­ke­re må selv­sagt ut­vi­ses fra Nor­ge. Nok er nok og De­mo­kra­te­ne i Nor­ge sier stopp!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.