Solgt for hem­me­lig sum

Cap­pe­len Damm har kjøpt ak­sje­ne i Por­tal Forlag som kris­tian­san­de­ren Andreas Aase etab­ler­te i 2005.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Da Cap­pe­len Damm ban­ket på dø­ra, var Por­tal Forlag in­ne i en kraf­tig vekst­pe­rio­de. Vi stod ved et vei­skil­le og måt­te ta stil­ling til om vi skul­le an­set­te fle­re folk el­ler si ja til å bli kjøpt opp, sier ene­ei­er Andreas Aase.

Grün­de­ren bak Por­tal Forlag sier at for­la­gets am­bi­sjo­ner om å ut­vik­le lære­mid­ler av høy kva­li­tet og sat­sing på forsk­nings­pub­li­se­ring pas­ser som hånd i hans­ke med am­bi­sjo­ne­ne i Cap­pe­len Damm Aka­de­misk. I til­legg tror Andreas Aase at Cap­pe­len Damms mar­keds­fø­rings­ap­pa­rat vil bi­dra til å øke ned­slags­fel­tet for bø­ke­ne til for­fat­ter­ne de­res.

HEM­ME­LIG SALGSSUM

Par­te­ne har av­talt å hol­de kjøpe­sum­men hem­me­lig. På spørs­mål om han blir rik av sal­get, sva­rer ene­ei­er Andreas Aase hu­mo­ris­tisk: «Kjøpe­sum­men er ikke nok til å slet­te gjel­da.»

Beg­ge søn­ne­ne hans, Lars og Si­mon Aase, fort­set­ter som re­dak­tø­rer i for­la­get i hen­holds­vis Kris­tian­sand og Oslo.

I et in­ter­vju i Fædre­lands­ven­nens helge­ma­ga­sin God Helg i fe­bru­ar i fjor ut­tal­te Andreas Aa­ses to søn­ner at det var in­gen som ban­ket på for å kjø­pe dem opp. Og sa vi­de­re at: «Vårt mål er det mot­sat­te; å byg­ge oss opp og kon­trol­ler det sjøl.»

NOR­GES STØRS­TE FORLAG

Cap­pe­len Damm er Nor­ges størs­te forlag, og ut­gir alt fra lære­bø­ker, di­gi­ta­le lære­mid­ler og fag­bø­ker, til skjønn- og ge­ne­rell lit­te­ra­tur, verk og kart.

I en presse­mel­ding fra Cap­pe­len Damm he­ter det at for­la­get gjen­nom opp­kjø­pet yt­ter­li­ge­re styr­ker sin po­si­sjon i mar­ke­det for lære­bø­ker for høy­ere ut­dan­ning og in­nen­for pub­li­se­ring av forsk­nings­pub­li­ka­sjo­ner.

– Vi ser fram til å inn­lem­me Por­tal Forlag i Cap­pe­len Damm Aka­de­misk. De to an­sat­te vil job- be hen­holds­vis ved av­de­lings­kon­to­ret i Kris­tian­sand og ved ho­ved­kon­to­ret i Oslo, for­tel­ler Bir­git Skal­de­haug, for­lags­sjef i Cap­pe­len Damm Aka­de­misk.

MILLIONOMSETNING

Mens Por­tal Forlag i 2010 om­sat­te for knap­pe 1,4 mil­lio­ner kro­ner, solg­te for­la­get i både 2014 og 2015 bø­ker og and­re pub­li­ka­sjo­ner for over 4,3 mil­lio­ner kro­ner.

I 2015, som er det sis­te of­fent­lig­gjor­te regn­ska­pet, had­de for­la­get et re­sul­tat før skatt på mi­nus 358.000 kro­ner mot et til­sva­ren­de over­skudd på 255.000 året før.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Andreas Aase har solgt for­la­get som søn­ne­ne Si­mon (t.v.) og Lars de sis­te åre­ne har hatt ho­ved­an­sva­ret for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.