10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

5. APRIL 2007

●● Den nye E18 mel­lom Kris­tian­sand og Grimstad vil kos­te sju mil­lio­ner kro­ner per me­ter, in­klu­dert side­vei­er og 25 års ved­li­ke­hold. Sta­dig mer av den nye mo­tor­vei­en blir nå syn­lig. Det vi­ser et fly­foto Fædre­lands­ven­nen har tatt. – Ar­bei­det går unna. Vi er i rute og vel så det. De tap­te da­ge­ne med snø­kaos er tatt inn igjen. Vei­en blir fer­dig til 31. au­gust 2009, det lo­ver jeg, sier Pr-sjef Kyr­re Li­an i CJV E18. I til­legg til om­fat­ten­de skog­ryd­ding, så vi fra luf­ta at det bo­res og spren­ges en rek­ke ste­der på E18-tra­se­en. I Ur­da­len mel­lom Lil­le­sand og Kris­tian­sand spren­ges det for har­de li­vet i den 2,2 kilo­me­ter lan­ge Stein­sås­tun­ne­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.