Ajer fikk vite om beste­fa­rens død like før kamp

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

Kil­mar­nocks Kris­tof­fer Ajer (18) fikk en svært tøff opp­lad­ning før hel­gens kamp. Ons­dag kveld kom­mer Ran­gers på be­søk.

En drøy ti­me før av­spark mot borte­kam­pen mot In­ver­ness lør­dag etter­mid­dag fikk den tid­li­ge­re Start-ynd­lin­gen den sør­ge­lig mel­din­gen. Beste­fa­ren Al­bjørn had­de gått bort.

– Det var spe­si­elt. Det gjaldt bare å kom­me seg gjen­nom kam­pen og hel­dig­vis gikk det greit, men det var vel­dig emo­sjo­nelt. Jeg har hatt et vel­dig nært for­hold til han, for­tel­ler Ajer.

Midt­stop­pe­ren full­før­te kam­pen, som end­te 1–1, med stil.

– Det er en jeg har hatt vel­dig god kon­takt med. Å høre det var vel­dig synd. Det var kjempetrist for meg og hele fa­mi­li­en, sier Ajer, som også i tid­li­ge­re in­ter­vju­er har vært åpen om for­hol­det hans med de nær­mes­te.

Et­ter ons­da­gens kamp mot Ran­gers rei­ser han hjem til Nor­ge for å være med fa­mi­li­en og del­ta i be­gra­vel­se.

For­uten den hjerte­skjæ­ren­de ny­he­ten i hel­gen, stor­tri­ves Ajer i Kilmarnock på ut­lån fra Cel­tic.

– Alt er vel­dig bra. Det har gått helt fan­tas­tisk de sis­te må­ne­de­ne. La­get har gjort det bra og jeg fø­ler det har gått van­vit­tig bra som stop­per. Det er vel­dig gøy. Det har gitt en eks­tra mo­ti­va­sjon.

Ri­va­li­se­rin­gen mel­lom Cel­tic og Ran­gers er be­rømt, men Ajer fo­ku­se­rer ikke på det før ons­da­gens match med rundt 18.000 til­skue­re på Rug­by Park.

– Det er selv­føl­ge­lig en stor kamp. Det er ut­solgt og blir mas­se trøkk. Sup­por­ter­ne her i Skott­land la­ger lyd. Det blir gøy å møte et stor­lag med mye his­to­rie, sier Ajer, som ikke kan spil­le mot Cel­tic til søn­dag.

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

Kris­tof­fer Ajers Kilmarnock mø­ter Ran­gers ons­dag kveld. Lør­dag spil­te hans lag uav­gjort mot In­ver­ness. Her et­ter den sis­te Start­kam­pen i fjor som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.