Hernán­dez mot sen­sa­sjo­nell over­gang

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Den spans­ke avi­sen Mar­ca skri­ver at Real Mad­rid skal være vil­lig til å pun­ge ut for by­ri­va­len At­lé­ti­cos venstre­back Theo Hernán­dez.

Hernán­dez har en ut­kjøps­klau­sul i sin kon­trakt, og den skal by­ri­va­len være in­ter­es­sert i å be­nyt­te seg av. Den 19 år gam­le fransk­man­nen har im­po­nert på lån hos Alavés den­ne se­son­gen.

Mar­ca me­ner å vite at Real Mad­rid skal ut med rundt 230 mil­lio­ner nors­ke kro­ner og at Hernán­dez skal un­der­teg­ne en kon­trakt som va­rer fra i som­mer til 2023.

Real Mad­rid og At­lé­ti­co Mad­rid skal ha en så­kalt «gent­le­mans agreement» om ikke å kjø­pe spil­le­re fra hver­and­re, og hvis det­te blir ut­fal­let så blir det førs­te gang på over 16 år at en spil­ler går mel­lom de to klub­be­ne.

Den sis­te som skif­tet bei­te mel­lom de to klub­be­ne var ar­gen­ti­ne­ren San­tia­go So­la­ri, som gikk fra At­lé­ti­co til Real.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.