In­gen and­re klub­ber har klart det Vi­pers gjor­de i mars

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅ­VARD KARL­SEN

Den his­to­ris­ke tri­um­fen mot Lar­vik ga seg også ut­slag på må­ne­dens lag.

Vi­pers Kris­tian­sand av­slut­tet se­son­gen på en glim­ren­de måte, med sei­er over Glass­ver­ket i sølv­kam­pen, samt en histo­risk tri­umf borte mot Lar­vik.

Den gode av­slut­nin­gen på se­son­gen gir seg også ut­slag i må­ne­dens lag for mars. Der er hele fire Vi­pers-spil­le­re med.

Det er sjet­te gang Norsk Topp­hånd­ball pre­sen­te­rer må­ne­dens lag den­ne se­son­gen. In­gen lag har hatt med fire spil­le­re før.

– Det er gøy, og vel­dig for­tjent. De har pres­tert godt i hele mars, sier Vi­pers-tre­ner Kenneth Gab­ri­el­sen.

Helt ba­kerst er det fun­net plass til Saku­ra Hau­ge. De tre and­re på la­get er play­ma­ker Mar­ta To­mac, bak­spil­ler Jea­nett Kristiansen, samt strek­spil­ler Ka­ri Bratt­set.

Fi­re­klø­ve­ren har vært de fire bes­te Vi­pers-spil­ler­ne den­ne se- son­gen. Et­ter sei­e­ren mot Lar­vik, ble Bratt­set kå­ret til borte­la­gets bes­te.

Hun fikk også gode skuss­mål et­ter å ha vært med på Nor­ges Alands­lag un­der Gol­den League ny­lig.

De tre sis­te spil­ler­ne på må­ne­dens lag er Ton­je Nøst­vold (Sola), Li­ne Bjørn­sen (Glass­ver­ket) og Kris­tin Venn (By­åsen).

Det er verdt å mer­ke seg at gull­vin­ner Lar­vik ikke har en enes­te spil­ler med på må­ne­dens lag for mars.

Det nes­te for Vi­pers nå er slutt­spil­let, hvor må­let er å sik­re seg minst en kva­li­fi­se­rings­plass til Cham­pions League.

Da må la­get spil­le seg fram til en fi­na­le, der mot­stan­de­ren tro­lig blir Lar­vik.

Vi­pers valg­te Sola da i kvart­fi­na­len, mens Lar­vik tok Opp­sal. Førs­te kamp spil­les ons­dag 19. april. Vi­pers av­slut­ter hjem­me 23. april.

ARKIVFOTO: HERMAN FOLVIK

Vi­pers har fire med på må­ne­dens lag for mars. Her jub­les det et­ter at søl­vet ble sik­ret mot Glass­ver­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.