Skjenke­reg­le­ne for rus­sen skjer­pes

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Po­liti­di­rek­to­ra­tet stram­mer inn på skjenke­reg­le­ne slik at det ikke len­ger blir lov for rus­sen å nyte med­brakt al­ko­hol på of­fent­li­ge ar­ran­ge­men­ter.

Fra og med i år skjer­pes reg­le­ne i nors­ke po­liti­dis­trik­ter, skri­ver Dag­bla­det. Det går fram i et brev sendt fra Po­liti­di­rek­to­ra­tet til nors­ke po­liti­dis­trik­ter. Innskjer­pin­gen ram­mer sær­lig de flere tu­sen vi­dere­gå­ende­ele­ve­ne som om kort tid er russ, og som sam­les til land­streff på for ek­sem­pel Try­vann, Lil­le­ham­mer og Hal­den.

– Det­te be­tyr at vi må løse årets russe­treff på en an­nen måte enn vi har gjort tid­li­ge­re. Innskjer­pin­gen vil med­føre at rus­sen nå skal fra­tas all med­brakt al­ko­hol. Ar­ran­gø­re­ne må ha et an­net re­gi­me enn før, og sør­ge for at både folk og kjøre­tøy ran­sa­kes ved inn­pas­se­ring, sier po­liti­første­be­tjent Tord Lin­ne­rud, som er nest­kom­man­de­ren­de på or­dens­sek­sjo­nen i Lil­le­ham­mer-po­li­ti­et. Det som om­ta­les som inn­skjer­ping er egent­lig bare en ty­de­lig­gjø­ring av det ek­sis­te­ren­de re­gel­ver­ket om drik­king av al­ko­hol på of­fent­lig plass. Po­liti­di­rek­to­ra­tet ber i bre­vet om at po­li­ti­et skal ret­te seg etter Helse­di­rek­to­ra­tets tolk­ning av al­ko­hol­lo­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.