Øk­ning i kri­mi­na­li­tet blant inn­vand­rer­ung­dom

Etter flere år med ned­gang, er det nå en mar­kant vekst i kri­mi­na­li­tet blant unge. Øk­nin­gen er størst blant inn­vand­rer­ung­dom.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

❞ Vi er mest be­kym­ret for hva som lig­ger bak tal­le­ne. KARIN BERTHELSEN, Kris­tian­sand kom­mu­nes fore­byg­gen­de team

– Vi må be­skri­ve det­te som det er. Hvis ikke ri­si­ke­rer vi å set­te i verk feil til­tak, sa Karin Berthelsen fra kom­mu­nens kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de team da hun ons­dag pre­sen­ter­te tal­le­ne for kri­mi­na­li­tets­ut­vik­ling blant unge un­der 18 år.

De vi­ser at kri­mi­na­li­te­ten har økt etter flere år med ned­gang. Spe­si­elt stor er øk­nin­gen blant unge som selv er inn­vand­re­re el­ler som er barn av inn­vand­re­re.

Dis­se ut­gjør nå 36 pro­sent av al­le unge un­der 18 år som ble tatt for å ut­fø­re kri­mi­nel­le hand­lin­ger i 2016. Til sam­men 82 per­soner.

I 2015 ut­gjor­de de 30 pro­sent av al­le som ble tatt for kri­mi­nel­le hand­lin­ger. Til sam­men 51 per­soner.

SPRER FRYKT

Blant dis­se inn­vand­rer­ung­dom­me­ne er det no­en som kommune og po­li­ti er spe­si­elt be­kym­ret for. Det drei­er seg om rundt ti per­soner.

«De spil­ler på frykt ved å bru­ke trus­ler om vold, de har ut­ført vold, og tru­et med å kre­ve inn pen­ger. No­en ung­dom­mer er redd for dem, men and­re går sam­men med dem, og det gjel­der flere jen­ter» står det i rap­por­ten «Ung­dom og kri­mi­na­li­tet» som ble lagt fram ons­dag.

Karin Berthelsen sa i for­mann­ska­pet at det­te er ung­dom som fal­ler uten­for på en rek­ke om­rå­der og som kan være trau­ma­ti­sert.

– De har man­ge ut­ford­rin­ger og ri­siko­fak­to­rer rundt seg. De har opp­levd trau­mer, har dår­lig øko- nomi, og har dår­li­ge so­sia­le og språk­li­ge fer­dig­he­ter. Det er litt sånn at når man gjør det dår­lig på man­ge om­rå­der, er det lett å tøf­fe seg med å slåss, sa Berthelsen som me­ner det­te ofte drei­er seg om uten­for­skap.

– Det er lett å mel­de seg ut for­di and­re de­fi­ne­rer dem uten­for. Det­te er unge som er red­de for egen fram­tid og spør om no­en vil ak­sep­te­re meg for den jeg er, sa Berthelsen.

MER VOLD

To­talt har kri­mi­na­li­te­ten blant unge i Kris­tian­sand økt fra 260 sa­ker i 2015 til 329 sa­ker i fjor. Volds­sa­ke­ne er en vik­tig for­kla­ring på øk­nin­gen. Det økte fra 32 til 74 sa­ker.

– Vi er mest be­kym­ret for hva som lig­ger bak tal­le­ne. Når det gjel­der trus­ler og vold ser vi flere hen­del­ser i sko­ler og of­fent­lig sted og vi ser av­tal­te slåss­kam­per. Det er flest gut­ter, men også jen­ter, sa Karin Berthelsen.

Blant volds­sa­ke­ne er det 11 sa­ker med vold mot po­li­ti/of­fent­lig tje­neste­mann. Det er ti sa­ker med trus­ler og 11 sa­ker med trus­ler med kniv el­ler an­nen red­skap.

– Det kan være jen­ter som drar til en sko­le for å ta no­en. Det kan også være gut­ter som spar­ker og slår en som lig­ger nede, så det­te er svært al­vor­lig, sa Karin Berthelsen.

ØK­NING

I rap­por­ten står det også om så­kalt «Beefing» som er av­tal­te mø- ter for å slåss:

«Det har vært brukt grov vold ved flere av dis­se hen­del­se­ne, både slag og spark når per­sonen har lig­get nede og brudd­ska­der har fore­kom­met» står det i rap­por­ten.

An­tall sa­ker med kri­mi­na­li­tet blant unge gikk ned fra 676 sa­ker i 2010 til 260 sa­ker i 2015. I fjor økte det alt­så til 329.

Det ble tatt 278 unge i 2010, mens tal­let var nede i 170 i 2015. I fjor steg det til 228 unge.

I rap­por­ten kommer også det­te fram om ut­vik­lin­gen i kri­mi­na­li­te­ten:

•Vin­nings­kri­mi­na­li­tet og volds­sa­ker er ho­ved­grun­nen til øk­nin­gen.

•Det er en stor øk­ning i an­tall

sa­ker i Kvad­ra­tu­ren. Fra 93 sa­ker i 2015 til 157 sa­ker i 2016.

•An­tall gjen­gan­ge­re har økt fra seks per­soner i 2015 til 13 per­soner i 2016. Av dis­se er fire jen­ter og ni gut­ter.

•Lov­brud­de­ne er be­gått av 228 ung­dom­mer. 147 gut­ter og 81 jen­ter.

FOTO: KJE­TIL REITE

Gre­te Pe­der­sen fra po­li­ti­et og Karin Berthelsen (t.h.) fra kom­mu­nens fore­byg­gen­de team, pre­sen­ter­te ons­dag tal­le­ne for kri­mi­na­li­tets­ut­vik­lin­gen blant unge. Her i sam­ta­le med le­der i hel­se- og so­sial­sty­ret Vig­go Lütch­e­rath (KRF).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.