Ung­dom­mer har ener­gi. Brukt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Lett er det selv­føl­ge­lig ikke. Ver­de­nen våre unge be­fin­ner seg i kan være luk­ket for man­ge voks­ne, spe­si­elt for inn­vand­rer­for­eld­re som i va­rie­ren­de grad kjen­ner og fø­ler seg tryg­ge på det nors­ke sam­fun­net. Og hvis po­li­ti­et er de første voks­ne som fan­ger dem opp, kan det være for sent.

●● rik­tig, er det kref­ter som skal hjel­pe dem med opp­drif­ten i li­vet, hjel­pe dem å ska­pe seg rom og vei­er i til­væ­rel­sen. Men fø­ler de seg svik­tet av sam­fun­net, ikke sett el­ler hjul­pet i vei, kan ener­gi­en bli sin­ne som ven­der tilbake til sam­fun­net i en rek­tyl av de­struk­sjon og øde­leg­gel­se. In­gen lo­ja­li­tet og in­gen til­lit. Bare mør­ke. Ikke la ly­set gå av igjen i den­ne byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.