Frp for­sva­rer 131 mil­li­ar­der i bom­pen­ger

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Re­gje­rin­gen leg­ger opp til å kre­ve inn 10,9 mil­li­ar­der kro­ner hvert år i bom­pen­ger de nes­te tolv åre­ne. Men bom­penge­an­de­len går ned.

Re­gje­rings­par­ti­ene er eni­ge med KRF og Venst­re om en ram­me på 933 mil­li­ar­der kro­ner i stat­li­ge mid­ler i for­sla­get til Na­sjo­nal trans­port­plan for 2018–2029. Ram­men er på i alt 1064 mil­li­ar­der når 131 mil­li­ar­der i bom­pen­ger reg­nes med.

– Frp er ale­ne på Stor­tin­get om å være imot bom­pen­ger. At vi nå kla­rer å snu tren­den og bi­dra til at vei­byg­gin­gen øker sam­ti­dig som bom­penge­an­de­len går ned, er vi godt for­nøyd med, sier Frps Mor­ten Stor­da­len.

Av be­vilg­nin­ge­ne til vei­for­mål er bom­penge­an­de­len på 20 pro­sent i den nye trans­port­pla­nen. Det er fire pro­sent­po­eng mind­re enn i den for­ri­ge pla­nen. For vei­in­ves­te­rin­ger er bom­penge­an­de­len 29 pro­sent, ned seks pro­sent­po­eng.

– For Høy­re er det vik­tig at vi også ser sam­ferd­sel og næ­rings­ut­vik­ling un­der ett, og der­for er det­te en plan som kommer til å bi­dra til vekst og ak­ti­vi­tet i hele lan­det, og som bin­der bo- og ar­beids­mar­keds­re­gio­ner sam­men, sier sam­ferd­sels­po­li­tisk tal­s­per­son for Høy­re, Ni­ko­lai Astrup.

Stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fredrik Grø­van (KRF) sier pla­nen prio­ri­te­rer trygg ferd­sel for barn og unge.

– Bed­re tra­fikk­sik­ker­het, i til­legg til en of­fen­siv sat­sing på vei i dis­trik­te­ne, en mas­siv jern­bane­sat­sing og flere tryg­ge gang- og syk­kel­vei­er, gjør den­ne pla­nen his­to­risk, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.