En­de­lig heis til Fest­nin­gen

Han tror det først når grave­ar­bei­det be­gyn­ner, at det skal bli mu­lig for rulle­stol­bru­ke­re å se Fest­nin­gen inn­ven­dig.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

I nær 30 år har Tom Atle Steffensen, og man­ge med ham, kjem­pet for heis i Chris­ti­ans­holm fest­ning.

Nå lo­ver kul­tur­di­rek­tør Stein To­re Sorthe at hei­sen kommer nes­te år.

– Kan­skje til 17. mai 2018, i al­le fall nes­te som­mer, lo­ver Sorthe, som også har kjem­pet len­ge og vel for at al­le som har lyst kan be­sø­ke fest­nings­ver­ket fra 1672.

– Det var jam­men på ti­de, sy­nes Tom Atle Steffensen, som er re­gion­le­der i Nor­ges Han­di­kap­for­bund, av­de­ling Ag­der.

Han for­tel­ler om en lang­va­rig kamp mot veg­gen, i første rek­ke re­pre­sen­tert ved fest­nings­ver­ket og be­va­ren­de myn­dig­he­ter.

– Nå får vi bare gle­de oss til hei- sen kommer og al­le kan kom­me inn i sel­ve byg­get, sier Steffensen, som har vært in­ne i an­leg­get én gang etter at han ska­det ryg­gen i en bade­ulyk­ke for 17 år si­den.

– Da måt­te fire mann bære meg opp stein­trap­pa. Det gjør de ikke en gang til, på­pe­ker han.

❞ Det var jam­men på ti­de! TOM ATLE STEFFENSEN,

VAR ENI­GE

Kul­tur­di­rek­tø­ren sier at enig­het om heis ble opp­nådd for ti år si­den, og er for­und­ret over at den se­ne­re gikk ut på dato.

– Sa­ken har vært pre­get av man­ge for­slag til løs­nin­ger og enda flere mø­ter. Det har sant å si tatt frust­re­ren­de lang tid å fin­ne en­de­lig løs­ning, sier Sorthe.

Nå er løs­nin­gen alt­så fun­net, ett år etter at be­vilg­nin­gen på 16 mil­lio­ner kro­ner var på plass.

Ue­nig­he­ten har i stor grad hand­let om plas­se­ring av heis og ny trapp.

An­tik­va­ris­ke myn­dig­he­ter øns­ket i ut­gangs­punk­tet hei­sen in­ne i kjer­nen av sel­ve fest­nin­gen, mens kom­mu­nen øns­ket den løs­nin­gen som nå kommer.

RIVER SPIRALTRAPP

Det nye heis- og trappe­byg­get kommer om­trent der da­gens spiraltrapp til venst­re for inn­gangs- re­gion­le­der i Nor­ges Han­di­kap­for­bund, av­de­ling Ag­der. dø­ra står. Det­te byg­get, opp­gra­de­ring av slave­brak­ka for toa­let­ter og byg­ging av ram­per kos­ter ca. 16 mil­lio­ner kro­ner. Den nye trap­pa og hei­sen er­stat­ter også spi­ral­trap­pa som røm­nings­vei.

En bro i glass skal knyt­te det nye an­leg­get sam­men med det stein­gam­le.

– Fra nå av får vi bare håpe at det ikke er flere skjær i sjø­en, slik at vi kan gle­de oss over at al­le snart kan be­sø­ke det­te vak­re, his­to­ris­ke an­leg­get, sier kul­tur­di­rek­tør Stein To­re Sorthe.

ILL.: AMTEDAL & HAN­SEN ARKITEKTKONTOR AS

Heis og trapp er tenkt plas­sert i ny­byg­get til venst­re og knyt­tes sam­men med en glass­bro til det gam­le.

FOTO: LARS HOLLERUD

Tom Atle Steffensen sier at kam­pen for ad­komst til fest­nin­gen har vært lang og kre­ven­de. Trappe­hu­set med heis plan­leg­ges like ved vin­de­l­trap­pen i bak­grun­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.