Mi­nus og pluss for bo­lig­stif­tel­se­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Ven­ne­sla bo­lig­stif­tel­se for er­verv av bo­li­ger til vans­ke­lig­stil­te bo­lig­sø­ke­re om­sat­te for 4,9 mil­lio­ner i fjor og ei­er 33 bo­lig­en­he­ter rundt om i Ven­ne­sla. Un­der­skud­det etter av­skriv­nin­ger ble på mi­nus 202.000 kro­ner. År­sa­ken er at bo­lig­stif­tel­sen kjøp­te flere bo­li­ger på Lo­land til bruk for mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re. Like før opp­start av bo­li­ge­ne, trakk Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet seg og pro­sjek­tet ble ikke noe av. Den­ne stif­tel­sen vil vokse kraf­tig i åre­ne som kommer. Den skal ha an­svar for ut­byg­gin­gen av 16 rus­bo­li­ger til nes­ten 60 mil­lio­ner kro­ner. Stif­tel­sen har 11 mil­lio­ner i egen­ka­pi­tal. Den and­re stif­tel­sen, Ven­ne­sla bo­lig­stif­tel­se, ei­er og drif­ter 155 or­di­næ­re, kom­mu­na­le bo­li­ger i Ven­ne­sla. Den­ne stif­tel­sen fikk et over­skudd på 1,5 mil­lio­ner kro­ner i fjor og har egen­ka­pi­tal på 23 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.