Til­fel­dig at bran­nen ikke spred­te seg

En til­fel­dig forbi­pas­se­ren­de kan ha vært år­sa­ken til at en garasjebrann i Birkenes ikke spred­te seg til an­nen be­byg­gel­se natt til ons­dag.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

– Jeg ble vek­ket i 03-ti­den av en mann som sto på dø­ra, sier Roar Mo­en, som er en av de nær­mes­te na­bo­ene til ga­ra­sjen som tok fyr i Birkenes natt til ons­dag.

Man­nen for­tal­te Mo­en at han til­fel­dig­vis had­de pas­sert om­rå­det på vei til Birke­land, og at han mer­ket røyk­lukt.

LØP UT I TRU­SA

Da ble det opp­da­get at det var full fyr i en ga­ra­sje på Mjøle­moen, og brann­ve­se­net ble kon­tak­tet.

– Jeg løp ut av hu­set i tru­sa og hen­tet hage­slan­gen. Da had­de det bare be­gynt å bren­ne litt. Plut­se­lig var ga­ra­sjen over­tent, for­kla­rer Mo­en.

– Jeg for­søk­te å be­gren­se bran- nen ved å spy­le ter­ren­get med hage­slan­gen, fort­set­ter han.

– KUN­NE SPREDT SEG

Mo­en me­ner bran­nen kun­ne spredt seg vi­de­re i ter­ren­get – og også til an­nen be­byg­gel­se hvis ikke den til­fel­dig forbi­pas­se­ren­de man­nen had­de opp­da­get bran­nen og slått alarm.

– Ja, det kun­ne spredt seg til and­re hus, på­pe­ker Mo­en, som kan opp­ly­se at brann­ve­se­net var raskt på plass.

EN TIL LEGE­VAKT

Nabo Iren Som­mer­set for­tel­ler at man­nen hen­nes ble vek­ket av no­en smell, før han opp­da­get bran­nen. Han vek­ket kona, og de to kom seg ut av hu­set sitt.

– Vi så kun ga­ra­sjen på grunn av all røy­ken. Da viss­te vi ikke hvor­dan det had­de gått med bo- li­gen ved si­den av, så vi fryk­tet det ver­ste, sier hun.

Fa­mi­li­en som bor i bo­li­gen lå og sov da bran­nen brøt ut, og ble etter hvert eva­ku­ert. Fa­mi­li­en ble sjek­ket av am­bu­lanse­per­so­nell på ste­det, og en per­son ble sendt til lege­vak­ten for sjekk etter å ha pus­tet inn røyk.

FLAMMER På FLERE ME­TER

Tor In­ge Fidje­land, ut­ryk­nings­le­der ved KBR Birkenes, sier at brann­ve­se­net ble møtt av en fullt over­tent ga­ra­sje da de an­kom ste­det. Flam­me­ne sto flere me­ter til værs, iføl­ge ham.

– Si­tua­sjo­nen var da gans­ke kao­tisk, og det var vel­dig mye røyk og flammer. Det had­de tatt fyr i ter­ren­get, og vi viss­te ikke hvor nær flam­me­ne var an­nen be­byg­gel­se, for­tel­ler ut­ryk­nings­le­de­ren.

– Men ting gikk alt­så bra? – Hvis vind­ret­nin­gen had­de vært feil i natt, så had­de bo­li­gen ved si­den av ga­ra­sjen vært i stor fare. Men hel­dig­vis var det vind­stil­le.

Brann­ve­se­net i Kris­tian­sand bi­sto brann­ve­se­net i Birkenes med både mann­skap og vann natt til ons­dag. Mann­ska­pe­ne fikk etter hvert kon­troll over si­tua­sjo­nen, og de sis­te mann­ska­pe­ne for­lot ste­det ved 06-ti­den.

År­sa­ken til bran­nen er ennå ikke klar­lagt.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Roar Mo­en var en av de første som star­tet slok­kin­gen av ga­ra­sje­bran­nen på Mjøle­moen i Birkenes natt til ons­dag. Han bor i et hus på en høy­de over ga­ra­sjen.

FOTO: FVN.NO-TIPSER

Her står ga­ra­sjen på Mjøle­moen i Birkenes i full fyr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.