Meg­let ei­en­dom­mer for 96 mil­lio­ner kro­ner i fjor

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NO­DE­LAND richard.no­de­land@fvn.no

2016 ble et noe sva­ke­re år enn 2015 for Sørme­g­le­ren. For in­ne­væ­ren­de år lig­ger spen­nin­gen i hvor­dan inn­stram­min­gen i ban­ke­nes ut­låns­prak­sis vil slå ut.

– 2015 var et eks­tra­or­di­nært godt år, og 2016 ble hak­ket sva­ke­re. Vi måt­te sli­te mer for hvert en­kelt salg, for­tel­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Sørme­g­le­ren, Øy­vind Aa­sen, til Fædre­lands­ven­nen.

Regn­ska­pet for 2016 er nett­opp styre­be­hand­let og vi­ser at om­set­nin­gen for lands­de­lens størs­te ei­en­doms­meg­ler end­te på 95,7 mil­lio­ner kro­ner, en ned­gang på drøye fire mil­lio­ner fra året før. Re­sul­tat før skatt ble på 13 mil­lio­ner, også det­te ned drøye fire mil­lio­ner fra 2015.

– Vi er vel­dig godt for­nøyd med fjor­året, som star­tet vel­dig tøft de første tre-fire må­ne­de­ne, før det løs­net fra påske og fram til høs­ten, kom­men­te­rer Aa­sen.

– SEL­GER HVER TRED­JE BO­LIG

– Vi har lurt på hvor­dan ar­beids­le­dig­he­ten vil­le på­vir­ke oss, sær­lig på fri­tids­mar­ke­det, men folk kjø­per hyt­ter som ald­ri før, leg­ger as­sis­te­ren­de di­rek­tør Tone Sol­heim Grøs­le til.

Så skal det også leg­ges til at to­tal­mar­ke­det for brukt­bo­lig­om­set­nin­ger i Ag­der vis­te en ned­gang på ca. fire pro­sent fra 2015 til 2016, noe års­be­ret­nin­gen pe­ker på er ho­ved­år­sa­ken til sel­ska­pets re­du­ser­te om­set­ning og re­sul­tat.

Mar­keds­an­de­len til Sørme­g­le­ren var ved års­skif­tet på til­nær­met sam­me nivå som ett år tid­li­ge­re: 28,4 pro­sent (+0,2 pro­sent­po­eng) i Vest-ag­der og 28,2 pro­sent (-1 pro­sent­po­eng) i AustAg­der og rett un­der 31 pro­sent i Kris­tian­sand.

– Vi sel­ger om­trent hver tred­je bo­lig på Sør­lan­det, og mål­set­tin­gen vår er å være mar­keds­le­der på al­le plas­se­ne vi er til ste­de, sier Sol­heim Grøs­le.

At DNB Ei­en­dom, gjen­nom opp­kjø­pet av Din Ei­en­dom i ja­nu­ar i år, satser på å bli mar­keds­le­der i byen, me­ner Aa­sen får stå for de­res egen reg­ning.

– Vi har vel­dig re­spekt for kon­kur­ren­ter som bygger seg opp, men har fo­kus på å skjøt­te vårt eget bo. Nå har vi også an­satt en del unge folk og blitt flere meg­le­re.

UTLÅNSBEGRENSNINGER

Stør­re be­kym­rin­ger har man der­imot for at ban­ke­ne har måt­tet stram­me opp ut­låns­prak­si­sen sin.

– Vi er vel­dig spen­te på hvor­dan inn­stram­min­ge­ne vil slå ut i ei­en­doms­mar­ke­det. Vi hø­rer blant an­net fra ban­ke­ne at be­grens­nin­ge­ne på maks fem gan­ger inn­tek­ten i lån gjør at el­lers penge­ster­ke kun­der som tid­li­ge­re vil­le fått lån, nå fort kan få av­slag, for­tel­ler Sol­heim Grøs­le.

Om det er år­sa­ken til at ri­me­li­ge hyt­ter sel­ges mye let­te­re enn noe dy­re­re hyt­ter, vi­tes ikke, men Sørme­g­le­ren kan be­kref­te at det er full fres på fjell­hyt­ter i la­ve­re pris­klas­ser.

– På Gaute­fall had­de vi ei hyt­te til 2,5 mil­lio­ner som ble solgt umid­del­bart. Vi la sam­ti­dig ut ei hyt­te til 3,5 mil­lio­ner, som var mye fi­ne­re, men hvor det nes­ten ikke har vært in­ter­es­se i det hele tatt, for­tel­ler Aa­sen.

Så langt i år lig­ger Sørme­g­le­ren litt foran til­sva­ren­de tall for 2016.

– SUNT, MEN TREGT

– Pro­gno­se­ne til­si­er at 2017 skal bli re­la­tivt likt 2016, både i om­set­ning, re­sul­tat og mar­keds­an­de­ler, sier Aa­sen.

– Mar­ke­det på Sør­lan­det ka­rak­te­ri­se­res som sunt, noe det også er. Sam­ti­dig er det også et tregt mar­ked, noe som gjør at vi må ha stør­re vo­lum for å få en jevn om­set­ning. Mar­ke­det har blitt mer ufor­ut­sig­bart og ob­jek­te­ne vans­ke­li­ge­re å pri­se for meg­ler­ne, for­kla­rer Sol­heim Grøs­le.

FOTO: RICHARD NO­DE­LAND

Øy­vind Aa­sen og Tone Sol­heim Grøs­le, hen­holds­vis ad­mi­ni­stre­ren­de og as­sis­te­ren­de di­rek­tør i Sørme­g­le­ren, kun­ne no­te­re seg for et over­skudd på 13 mil­lio­ner kro­ner før skatt i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.