Er ar­beids­le­dig­he­ten un­der­rap­por­tert?

Nor­deas fers­ke makro­øko­no­mis­ke rap­port spår økt vekst­takt i norsk øko­no­mi.

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRN ÅSTVEIT hode­je­ger

No­de-di­rek­tør An­ne-gre­te Ellingsen skri­ver varmt om Ag­ders in­du­stri­el­le It-kom­pe­tan­se og mu­lig­he­te­ne den gir oss (kro­nikk i Fædre­lands­ven­nen 29.03). Nye job­ber ska­pes og le­dig­he­ten er la­ve­re enn fryk­tet, sier re­gje­rin­gen. NAV opp­ly­ser at ar­beids­le­dig­he­ten i Ag­der er re­du­sert med 799 per­soner det sis­te året (Fvn 04.02).

Op­ti­mis­tis­ke pro­gno­ser og an­slag til­fø­rer ar­beids­li­vet på­gangs­mot. Det trengs når re­gio­nen skal rus­te seg for ny vekst. Stra­te­gi­er og virke­mid­ler må på plass – og de må være tuf­tet på etter­ret­te­li­ge fakta. Blant an­net må sys­sel­set­tings­bil­det være pre­sist, og vi må se lands­de­lens spe­si­fik­ke ut­ford­rin­ger i øyne­ne.

Sam­me dag som El­ling­sens kro­nikk sto på trykk, rap­por­ter­te avi­sen om lo­kal­po­li­ti­ke­res be­kym­ring for at av­leggs hold­nin­ger og kul­tu­rel­le sær­trekk vir­ker ne­ga­tivt inn på kon­kur­ranse­ev­nen. Hva det er snakk om? Jo, manns­do­mi­nans, kon­for­mi­tet og kon­ser­va­tis­me.

Føy­er vi til høy an­del uføre, lavt inn­tekts­nivå og ung­doms­le­dig­het, ser vi kon­tu­re­ne av hva vi må gjø­re noe med. Goog­les Nor­ges-sjef, Jan Grøn­bech, pe­ker på enda en fak­tor (NRK 30.03). Han

De bak­stre­vers­ke hold­nin­ge­ne som po­li­ti­ker­ne om­ta­ler, skal på søp­la.

etter­ly­ser of­fen­si­ve frem­tids­blikk i næ­rings­li­vet – som for det mes­te le­des av godt voks­ne hvi­te menn. Det gjel­der ikke minst her på Sør­lan­det.

Så til mitt ho­ved­an­lig­gen­de, sta­ti­stik­ken over ar­beids­sø­ke­re. Fan­ger den opp al­le? Hvor mye av de re­la­tivt lave tal­le­ne skyl­des ar­beids­le­di­ge som gans­ke en­kelt har flyt­tet? Det er nem­lig en trend vi ser sær­lig i off­shore­re­la­tert virk­som­het. Når in­ge­ni­ø­rer og nøk­kel­per­so­nell for­la­ter oss, bi­drar de til la­ve­re le­dig­hets­tall. Sam­ti­dig tar de med seg ver­di­full kom­pe­tan­se.

I vin­ter ret­tet TV2 søke­ly­set mot ar­beids­sø­ken­de som ikke inn­går i of­fi­si­el­le le­dig­hets­tall. Sta­tis­ti­ker­ne i NAV opp­ga 2,8 pro­sent helt le­di­ge ar­beids­sø­ke­re i de­sem­ber 2016 og 3,6 pro­sent når per­soner på til­tak var in­klu­dert. Tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå vi­ser enda høy­ere le­dig­het, 4,9 pro­sent.

TV2 hev­der at 88.000 av de 143.000 som mot­tar ar­beids­av­kla­rings­pen­ger ikke reg­nes med i over­sik­te­ne. Be­grun­nel­se? De de­fi­ne­res ikke som van­li­ge ar­beids­sø­ke­re, blant an­net for­di de ikke umid­del­bart kan til­tre stil­lin­ger. Re­por­ter­ne fant yt­ter­li­ge­re 35.672 ar­beids­sø­ke­re som ikke ble klas­si­fi­sert som le­di­ge, for­di de har mid­ler­ti­dig del­tids­ar­beid.

Også per­soner som vil etab­le­re egen virk­som­het el­ler kva­li­fi­se­re seg gjen­nom stu­di­er, fal­ler uten­om. Det skjed­de for Tom Dag Hjem­dal, som mis­tet dag­pen­ger og ble strø­ket fra le­dig­hets­sta­ti­stik­ken da han vil­le slutt­føre et fag­brev (Fvn 03.03).

Sam­let reg­ner TV2 med at lan­det har 223.165 ar­beids­sø­ke­re, noe som gir et le­dig­hets­tall på 7,8 pro­sent. To fors­ke­re i ar­beids­mar­keds­øko­no­mi, Knut Røed og Si­men Markussen, sier tal­let kan være høy­ere.

En ube­ha­ge­lig tan­ke mel­der seg: Hvis vi an­ven­der be­reg­nings­må­ten til TV2, kan den egent­li­ge le­dig­he­ten i Ag­der ut­gjø­re hele 10,6 pro­sent el­ler 10.042 per­soner. Da har vi ba­sert oss på fers­ke tall fra NAV, som vi­ser 3,8 pro­sent helt le­di­ge i Vest-ag­der per ja­nu­ar 2017 (3600 per­soner) og 4,7 pro­sent brutto­le­dig­het (4515 per­soner).

Der­som an­sla­ge­ne fra NAV er de mest edrue­li­ge, er in­gen ting bed­re enn det. Po­en­get er at le­dig­hets­tal­le­ne må være i sam­svar med vir­ke­lig­he­ten. Og fra mitt stå­sted i re­krut­te­rings­bran­sjen sli­ter jeg med å skjøn­ne at de of­fi­si­el­le tal­le­ne kan være rik­ti­ge. Men er det­te så nøye, da? Tal­le­ne er vel uan­sett for høye, om de nå er 3,8, 4,7 el­ler enda mer?

Jo, det er nøye. Først når vi vet hvor man­ge re­el­le jobb­sø­ken­de vi har, kan vi do­se­re til­strek­ke­lig og mål­ret­tet inn­sats. Ope­re­rer vi med alt­for lave le­dig­hets­tall, ri­si­ke­rer vi å di­men­sjo­ne­re feil.

An­tall men­nes­ker på job­bjakt vir­ker høy­ere enn no­en gang i mine 21 år i bran­sjen, og me­dia rap­por­te­rer om hundre­vis av sø­ke­re til ut­lys­te stil­lin­ger. Ikke rent få høy­kom­pe­ten­te og er­far­ne in­ge­ni­ø­rer og and­re spe­sia­lis­ter mel­der over­gang til helt and­re bran­sjer og til la­ve­re lønn.

Op­ti­mis­tis­ke pro­gno­ser må ikke få oss til å ig­no­re­re ut­ford­rin­ge­ne. De bak­stre­vers­ke hold­nin­ge­ne som po­li­ti­ker­ne om­ta­ler, skal på søp­la. Dår­li­ge leve­kår og lavt ut­dan- nings­nivå må hånd­te­res og vi må frem­me en­tre­pre­nør­skap og ny­ska­ping. Dess­uten må vi få på plass ef­fek­tiv om­dømme­byg­ning og mar­keds­fø­ring av lands­de­len. Alt det­te er mo­men­ter un­der­teg­ne­de har ter­pet på før.

I til­legg må vi for­hol­de oss til det to­eg­ge­de sver­det auto­ma­ti­se­ring. Det er to­eg­get, for­di auto­ma­ti­se­ring både ska­per og eli­mi­ne­rer ar­beids­plas­ser, på sam­me måte som sen­tra­li­se­ring byr på mu­lig­he­ter så vel som ut­ford­rin­ger (se tanke­vek­ken­de kro­nikk av Kris Ha­a­nes, Fvn 02.02).

Fun­ne­ne til TV2 har frem til nå blitt møtt med øre­dø­ven­de taus­het. Nå ap­pel­le­rer jeg til NAV om å kom­men­te­re dem, og gjer­ne over­be­vi­se meg om at de har li­te el­ler in­gen­ting for seg. Når rik­ti­ge tall er ve­ri­fi­sert og på plass, kan vi hand­le sam­ord­net, smart – og fakta­ba­sert.

ARKIVFOTO: ODD IN­GE ULEBERG

An­tall men­nes­ker på job­bjakt vir­ker høy­ere enn no­en gang i mine 21 år i bran­sjen, og me­dia rap­por­te­rer om hundre­vis av sø­ke­re til ut­lys­te stil­lin­ger, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren. Bil­det er fra en jobb­mes­se i Ven­ne­sla i ja­nu­ar i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.