Å være til

Faedrelandsvennen - - MENING - SVER­RE LAR­SEN Kris­tian­sand

Man kan være på man­ge må­ter som men­nes­ke. Det drei­er seg om å være for­nøyd, å være tje­ner og å bry seg.

●● No­en men­nes­ker er de­fen­si­ve, og be­kla­ger at de er til. And­re er mer of­fen­si­ve, og me­ner at li­vet ska­pes i re­la­sjo­ne­ne der og da. Det er flere gode ver­di­er som man kan spil­le på. Det gjel­der å gjø­re noe for en selv og for and­re.

Li­vet er un­der­lig, og vi kan ikke all­tid pre­di­ke­re hva som vil skje. Det er usik­ker­het med så mangt, og så er li­vet som en la­by­rint med inn­gan­ger, pro­ses­ser og ut­gan­ger. Men det gjel­der å være til nyt­te og gle­de for dem man om­gås.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.