El­bi­ler top­per, fransk­mann yp­per seg

På lands­ba­sis sel­ger nå Toyo­ta flere bi­ler enn Vol­ks­wa­gen. Men i Kris­tian­sand hol­der VW stand.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

I Kris­tian­sand dis­trikt er det fort­satt Vol­ks­wa­gen som sel­ger mest, 12 bi­ler foran Toyo­ta. Men også her har det ja­pans­ke bil­mer­ket hatt en kraf­tig øk­ning det sis­te året.

To el­bi­ler top­per blant bil­mo­del­le­ne i Kris­tian­sand i mars, mens et fransk bil­mer­ke er på bronse­plass etter de to store.

For lan­det som hel­het var det en ned­gang i an­tall ny­re­gist­re­rin­ger på 3,4 pro­sent i mars sam­men­lik­net med fjor­året, i Kris­tian­sand var ned­gan­gen på 2,3 pro­sent. Fort­satt lig­ger per­son­bil­sal­get i Kris­tian­sand nes­ten seks pro­sent over fjor­året, som var et knall­sterkt år.

FOR­NØYD

To­talt re­gist­rer­te Toyo­ta 1704 per­son­bi­ler i mars iføl­ge Opp­lys­nings­rå­det for Vei­tra­fik­ken (OFV). Økt salg av hy­brid­bi­ler har bi­dratt til at Toyo­ta har økt mar­keds­an­de­len fra 10,9 pro­sent i fjor til 12,7 pro­sent i mars 2017. Vol­ks­wa­gen på andre­plass kan vise til 1573 ny­re­gist­re­rin­ger på lands­ba­sis.

– Vår nye cross­o­ver C-HR har blitt svært godt mot­tatt av nors­ke bil­kjø­pe­re og har bi­dratt ster­kest til veks­ten hit­til i 2017, sier in­for­ma­sjons­sjef Espen Ol­sen i Toyo­ta Nor­ge.

RENAULT OVERRASKER

Lo­kalt er det Renault som står for den store over­ras­kel­sen i mars med en tredje­plass på re­gist­re­rings­sta­ti­stik­ken. Vol­ks­wa­gen top­per med 66 bi­ler, Toyo­ta har 54, Renault 42. Det er en vold­som frem­gang i for­hold til de sis­te åre­nes noe la­bre Renault-salg.

Tom Gøy­til, Renault-an­svar­lig hos Mo­tor­fo­rum Sør sier at el­bi­len Zoe har solgt svært godt i lang tid og tror den­ne bi­len har skapt po­si­tiv opp­merk­som­het rundt mer­ket.

I mars har også små­bi­len Clio og cross­over­en Cap­tur solgt bra i Kris­tian­sand.

– Miljø­venn­li­ge bi­ler er som skapt for norsk av­gifts­po­li­tikk. Det pro­fi­te­rer vi på, me­ner Gøy­til.

STERKT FOR PREMIUM

Sam­ti­dig som det sel­ges man­ge el­bi­ler og hy­bri­der, le­ve­rer også de så­kal­te pre­mium­mer­ke­ne ster­ke mar­stall. Både Vol­vo, BMW, Au­di og Mer­ce­des-benz øker kraf­tig sam­men­lik­net med mars 2016.

At to el­bi­ler top­per lis­ten over de mest re­gist­rer­te bil­mo­del­le­ne i mars, vil kan­skje over­ras­ke no­en. Både Nis­san Le­af, som top­per, en bil foran BMW i3, har vært su­per­po­pu­læ­re el­bi­ler i man­ge år. El­bil­sal­get hol­der seg bra i Kris­tian­sand og har gått opp med 3,4 pro­sent så langt i 2017. 25 pro­sent av de nye bi­le­ne i mars had­de elek­trisk driv­verk.

I Man­dal er bil­sal­get nes­ten dob­let sam­men­lik­net med mars 2016. Og Renault yp­per seg her også med hele 600 pro­sent øk­ning. Mest solgt i Man­dal var Vol­ks­wa­gen foran Maz­da og Renault på delt andre­plass.

FOTO: TOR MJAALAND

Nye Toyo­ta C-HR får en god del av æren for stor­sal­get av Toyo­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.